بررسی صفات ریخت سنجی و شمارشی ماهی کپور معمولی وحشی (Cyprinus carpio) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (آب‌های استان گلستان)
1. بررسی صفات ریخت سنجی و شمارشی ماهی کپور معمولی وحشی (Cyprinus carpio) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (آب‌های استان گلستان)
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 39-48

چکیده
  چکیده تعداد 131 نمونه ماهی کپور معمولی وحشی (Cyprinus carpio) طی پاییز 1384 لغایت تابستان 1385 از سواحل جنوب شرقی دریای خزر جمع‌آوری و جهت مطالعه صفات ریخت سنجی و شمارشی مورد مطالعه قرار گرفتند. 25 صفت مورفومتریک اندازه‌گیری ...  بیشتر