تولید و نگهداری کود مایع (سیلاژ) از کیلکاماهیان دریای خزر
1. تولید و نگهداری کود مایع (سیلاژ) از کیلکاماهیان دریای خزر
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 33-38

چکیده
  چکیده سه گونه از ماهیان کلیکا از خانواده کلوپئیده1 در دریای خزر حضور دارند که از آبزیان صنعتی این دریا محسوب می‌گردند. ارزشمندی این گروه، علاوه بر ترکیب بیوشیمیایی مناسب مصرف،‌ به دلیل امکان تولید فرآورده‌های ...  بیشتر