تأثیر متغیرهای اکوژئومورفولوژیک بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (رودخانه زیارت- استان گلستان)
1. تأثیر متغیرهای اکوژئومورفولوژیک بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (رودخانه زیارت- استان گلستان)
دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 19-32

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انجماد در دمای 20- درجه سانتی‌گراد پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون بر درصد تخم‌گشایی و رشد و بقای لاروهای حاصل از سیست‌های آرتمیا ارومیانا است. آزمایش‌های تحت ...  بیشتر