بررسی ‌اثرات آلودگی‌ نفت‌ خام‌ (بخش‌ محلول‌ در آب‌ آن‌) در ارتباط با تجمع‌ PAHs در ماهی‌ کفشک زبان گاوی (Cynoglossus bilineatus) خلیج‌ فارس‌
1. بررسی ‌اثرات آلودگی‌ نفت‌ خام‌ (بخش‌ محلول‌ در آب‌ آن‌) در ارتباط با تجمع‌ PAHs در ماهی‌ کفشک زبان گاوی (Cynoglossus bilineatus) خلیج‌ فارس‌

شهربانو عریان؛ مهتاب‌ قریب خانی؛ مصطفی‌ تاتینا

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1387، ، صفحه 21-28

چکیده
              یکی‌ از  ترکیبات‌ موجود در نفت‌ هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای‌ (PAHs) هستند. این‌ تحقیق‌ جهت‌ بررسی‌ تأثیر بخش‌ محلول‌ در آب‌ نفت‌ خام‌ بر تجمع‌ PAHs در ...  بیشتر