ارزیابی اثر ضد قارچی ازون برروی آب ورودی کارگاه تکثیر ماهیان خاویاری
1. ارزیابی اثر ضد قارچی ازون برروی آب ورودی کارگاه تکثیر ماهیان خاویاری
دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 19-26

چکیده
  چکیده قارچ­های آبزی به­عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیب رسان به روند تولید تخم ماهی محسوب می­گردند، بطوری­که آلودگی­های قارچی در کارگاه­های تکثیر ماهی می­توانند منجر به مرگ و میر وسیعی گردند. ...  بیشتر