مقایسه غلظت فلزات سنگین (Mn، Zn، Fe و Cu) در اندام‌های مختلف ماهی بیاح (Liza abu) در رودخانه کرخه استان خوزستان
1. مقایسه غلظت فلزات سنگین (Mn، Zn، Fe و Cu) در اندام‌های مختلف ماهی بیاح (Liza abu) در رودخانه کرخه استان خوزستان
دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 54-64

چکیده
  چکیده این پژوهش در زمستان 1388 به‌منظور تعیین و مقایسه غلظت فلزات سنگین منگنز، روی، آهن و مس در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاح صید شده از رودخانه کرخه در استان خوزستان انجام شد. بافت عضله، کبد و آبشش ...  بیشتر