اثرات جیره‌های غذایی مختلف در بازده تخم‌ریزی ماهی سیامی جنگجو (Betta splendens)
1. اثرات جیره‌های غذایی مختلف در بازده تخم‌ریزی ماهی سیامی جنگجو (Betta splendens)
دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 83-88

چکیده
  چکیده اثرات پنج تیمار غذایی خشک شامل کرم خونی، سیست آرتمیای ارومیه، پودرتوده آرتمیا ارومیه، پودر توده گـامـاروس و غـذای متـداول ماهـی سیـامی جنگـجو (پولکی) بر بـازده تکثـیر و تخم‌ریـزی مـاهـی سیامی ...  بیشتر