میزان شیوع و شدت آلودگی انگل‌های تک یاخته و پریاخته برخی ماهیان پرورشی‌ گرم‌آبی در استان مازندران
1. میزان شیوع و شدت آلودگی انگل‌های تک یاخته و پریاخته برخی ماهیان پرورشی‌ گرم‌آبی در استان مازندران
دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 16-28

چکیده
  چکیده شناسایی گونه­های انگلی برخی ماهیان پرورشی­ گرم­آبی شرکت زراعی دشت ناز واقع در استان مازندران و بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی به آنها هدف اصلی تحقیق حاضر است. تعداد 76  نمونه ماهی شامل کپورمعمولی، ...  بیشتر
بررسی انگلی سیاه‌ماهی Capoeta capoeta، ماهی ‌سفید رودخانه‌ای Leuciscus cephalus، ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus و ماهی کاراس Carassius carassius رودخانه بابل‌رود
2. بررسی انگلی سیاه‌ماهی Capoeta capoeta، ماهی ‌سفید رودخانه‌ای Leuciscus cephalus، ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus و ماهی کاراس Carassius carassius رودخانه بابل‌رود
دوره 9، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 23-33

چکیده
  چکیده رودخانه بابل­رود در حوزه جنوبی دریای­خزر قرار دارد. غالبیت اصلی ماهیان آن را 4 گونه ماهی­سفید رودخانه­ای، سیاه­ماهی، کاراس و ماهی­خیاطه تشکیل داده است. نمونه‌برداری انگلی ماهیان رودخانه ...  بیشتر