بررسی فیتوپلانکتون‌های حوزه جنوبی دریای خزر (خلیج گرگان)
1. بررسی فیتوپلانکتون‌های حوزه جنوبی دریای خزر (خلیج گرگان)
دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 15-30

چکیده
  چکیده در این پژوهش 47 جنس از فیتوپلانکتون‌ها متعلق به شاخه‌های سیانوفایتا، کلروفایتا، ‌کرایزوفایتا، پیروفایتا، اوگلنافایتا بررسی گردیده‌اند که تعداد آن‌ها در مترمکعب شمارش و بیوماس آن‌ها (میلی‌گرم ...  بیشتر