تأثیر زئولیت بر پارامترهای رشد ماهی کپور دریای مازندران (Common carp L.)
1. تأثیر زئولیت بر پارامترهای رشد ماهی کپور دریای مازندران (Common carp L.)
دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 58-66

چکیده
  چکیده استفاده از زئولیت در بهبود شرایط محیطی ماهی کپور (Common carp L.) در یک طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح بچه‌ماهی کپور دریایی با میانگین وزن 13 گرم در چهار گروه تیمار با سه تکرار و در هر واحد ...  بیشتر