تأثیر عصاره آزاد و انکپسوله رازیانه (Foeniculum vulgare) بر رفتار استافیلوکوکوس اورئوس و برخی پارامترهای میکروبی و شیمیایی در فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) نگهداری‌شده در 4 درجه سانتی‌گراد
1. تأثیر عصاره آزاد و انکپسوله رازیانه (Foeniculum vulgare) بر رفتار استافیلوکوکوس اورئوس و برخی پارامترهای میکروبی و شیمیایی در فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) نگهداری‌شده در 4 درجه سانتی‌گراد
دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 61-73

چکیده
  چکیده رشد میکروبی و اکسیداسیون لیپیدها یکی از دلایل اصلی فساد گوشت و فرآورده‌های گوشتی است که تغییرات نامطلوبی در این فرآورده‌ها ایجاد می‌کند و در نتیجه، باعث بروز مسمومیت‌های غذایی و مرگ و میر مصرف‌کنندگان ...  بیشتر