تأثیر عصاره گیاه صبرزرد (vera Aleo) بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus)
1. تأثیر عصاره گیاه صبرزرد (vera Aleo) بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus)

معصومه صفری؛ مژده چله مال؛ مهرزاد مصباح

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-8

چکیده
  در این تحقیق اثر عصاره گیاه صبرزرد (Aleo vera)بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus)مورد برسی قرار گرفت. بدین منظور سه غلظت 1/0، 2/0، 5/0 درصد عصاره گیاه آلوئه ورا (در سه تکرار) با خوراک مخلوط شده و ماهی‌ها به‌مدت ...  بیشتر
اثر عصاره گیاه صبر زرد (Aleo vera) بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus)
2. اثر عصاره گیاه صبر زرد (Aleo vera) بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus)
دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 65-73

چکیده
  چکیده در این پژوهش، اثر عصاره گیاه صبر زرد (Aleo vera) بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور سه غلظت 1/0، 2/0 و 5/0 درصد عصاره گیاه آلوئه‌ورا (در 3 تکرار) با خوراک مخلوط شده و ماهی‌ها ...  بیشتر