بررسی و مقایسه شاخص‌های رشد بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) رهاسازی شده به رودخانه گرگانرود، در کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر، در سال 1381
1. بررسی و مقایسه شاخص‌های رشد بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) رهاسازی شده به رودخانه گرگانرود، در کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر، در سال 1381
دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 38-48

چکیده
  چکیده در تحقیق حاضر شاخص­های رشد بچه تاسماهیان ایرانی در کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر در سال 1381، به منظور رهاسازی به رودخانه گرگانرود مورد بررسی قرار گرفت. سطح کشت بچه تاس ماهیان ایرانی در سال 1381 ...  بیشتر