ارزیابی سودآوری تعاونی‌های صید پره ماهیان استخوانی مستقر در جنوب‌شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان در سال 1385-1384
1. ارزیابی سودآوری تعاونی‌های صید پره ماهیان استخوانی مستقر در جنوب‌شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان در سال 1385-1384
دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 32-42

چکیده
  چکیده در این مطالعه داده‌های به‌دست آمده از پرسش‌نامه‌های تکمیل شده توسط مدیران شرکت‌های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی مستقر در جنوب‌شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان در رابطه با هزینه‌های ...  بیشتر