اثرات کشندگی سموم آبامکتین و پرتیکاکلر بر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
1. اثرات کشندگی سموم آبامکتین و پرتیکاکلر بر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

محمدفروهر واجارگاه؛ امیر قادرمرزی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمدرضا ایمانپور

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 21-26

چکیده
  با توجه به مصرف زیاد سموم برای اهداف کشاورزی، وجود سموم در آب‌های سطحی استان‌های شمالی ایران بسیار شایع است که می‌‌تواند اثرات نامطلوبی بر اکوسیستم‌های آبی، آبزیان و در نهایت انسان به‌عنوان مصرف ...  بیشتر