آ

 • آب لب‌شور شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhunchus mykiss) در استخرهای خاکی با استفاده از آب لب‌شور زیرزمینی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 24-33]

ا

 • ایزوکرایسیس گالبانا غنی‌سازی نائوپلیوس آرتمیا ارومیانا با جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا و ایزوکرایسیس گالبانا [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 33-41]

 • استان مازندران سنجش سرانه مصرف آبزیان و راهکارهای توسعه مصرف در استان مازندران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]

 • استخر خاکی شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhunchus mykiss) در استخرهای خاکی با استفاده از آب لب‌شور زیرزمینی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 24-33]

 • استخرهای پرورشی رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب با میزان تراکم‌های مختلف ماهی در استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 34-40]

 • استرس اثر جیره غذایی حاوی بتافین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 40-48]

 • اسکلت ساختار استخوان‌شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]

ب

 • بازماندگی اثر جیره غذایی حاوی بتافین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 40-48]

 • بازماندگی تاثیر سطوح مختلف محرک ایمنی ایمونوژن بر رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 51-57]

 • بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده اثر عصاره آبی چای سبز و بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر ماندگاری گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دمای یخچال [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 37-47]

 • بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) اثر آنتی‌باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی نایسین بر فیله‌ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بسته‌بندی شده با روش اتمسفر اصلاح شده (MAP) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 49-63]

 • بیهوشی اثرات دو ماده بیهوشی گل‌میخک و لیدوکائین‌هیدروکلراید بر روی پارامترهای کیفی آب در مخازن شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 12-24]

پ

 • پروتئین ترکیبات شیمیایی فیله و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیمی سرم خون تاس‌ماهی سیبری (Acipenser baerii, Brandt, 1869) در اوزان مختلف [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

 • پرورش شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhunchus mykiss) در استخرهای خاکی با استفاده از آب لب‌شور زیرزمینی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 24-33]

 • پرورش میگو نقش نرسری در توسعه پایدار پرورش میگو در کشور [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 25-33]

 • پوست ماهی تأثیر زمان استخراج بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ژلاتین حاصل از پوست ماهی کاراس (Carassius carassius) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 31-39]

ت

 • تاس‌ماهی ایرانی فاکتورهای یونی و متابولیکی سرم خون تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان صید شده از سواحل استان گیلان، دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 48-58]

 • تاس‌ماهی سیبری ترکیبات شیمیایی فیله و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیمی سرم خون تاس‌ماهی سیبری (Acipenser baerii, Brandt, 1869) در اوزان مختلف [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

 • تالاب بین‌المللی امیرکلایه بافت‌شناسی تکامل تخمدان ماهیان سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 42-50]

 • تراکم رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب با میزان تراکم‌های مختلف ماهی در استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 34-40]

 • ترکیب لاشه اثر جیره غذایی حاوی بتافین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 40-48]

 • ترکیب لاشه تاثیر پربیوتیک بیوموس (مانان الیگو ساکارید) بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 25-32]

 • تفریخ اثر کاتیون‌ها بر روی تحرک و ظرفیت لقاح اسپرم ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 20-30]

 • توسعه پایدار نقش نرسری در توسعه پایدار پرورش میگو در کشور [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 25-33]

 • تولیدمثل بافت‌شناسی تکامل تخمدان ماهیان سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 42-50]

ج

 • جمجمه عصبی ساختار استخوان‌شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]

چ

 • چربی ترکیبات شیمیایی فیله و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیمی سرم خون تاس‌ماهی سیبری (Acipenser baerii, Brandt, 1869) در اوزان مختلف [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

ح

 • حمل و نقل اثرات دو ماده بیهوشی گل‌میخک و لیدوکائین‌هیدروکلراید بر روی پارامترهای کیفی آب در مخازن شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 12-24]

خ

 • خون ترکیبات شیمیایی فیله و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیمی سرم خون تاس‌ماهی سیبری (Acipenser baerii, Brandt, 1869) در اوزان مختلف [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

د

 • دریای خزر تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 15-34]

 • دمای یخچال اثر عصاره آبی چای سبز و بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر ماندگاری گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دمای یخچال [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 37-47]

ر

 • ریزماهواره تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 15-34]

 • رشد اثر جیره غذایی حاوی بتافین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 40-48]

 • رشد تاثیر پربیوتیک بیوموس (مانان الیگو ساکارید) بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 25-32]

 • رشد تاثیر سطوح مختلف محرک ایمنی ایمونوژن بر رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 51-57]

 • رودخانه سفیدرود نقش خصوصیات اسپرم‌شناختی در کارایی تکثیر مصنوعی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kameneskii 1901) مهاجر به رودخانه سفیدرود [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 12-19]

ز

 • زمان ماندگاری اثر آنتی‌باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی نایسین بر فیله‌ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بسته‌بندی شده با روش اتمسفر اصلاح شده (MAP) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 49-63]

ژ

 • ژلاتین تأثیر زمان استخراج بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ژلاتین حاصل از پوست ماهی کاراس (Carassius carassius) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 31-39]

 • ژنتیک جمعیت تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 15-34]

س

 • سازوکارهای بیوشیمیایی مروری بر مسمومیت آمونیاکی در ماهی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]

 • سد گلستان امکان توسعه پرورش ماهی قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss) در قفس در سد گلستان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

 • سرم خون فاکتورهای یونی و متابولیکی سرم خون تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان صید شده از سواحل استان گیلان، دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 48-58]

 • سفید غربی نقش نرسری در توسعه پایدار پرورش میگو در کشور [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 25-33]

 • سم‌زدایی مروری بر مسمومیت آمونیاکی در ماهی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]

ش

 • شاخص رشد شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhunchus mykiss) در استخرهای خاکی با استفاده از آب لب‌شور زیرزمینی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 24-33]

 • شاخص‌های رشد اثر سطوح مختلف پریمیکس ویتامین C بر شاخص‌های رشد، بقاء و مقاومت در برابر برخی از عوامل محیطی (دما، شوری) در بچه‌ماهی سفید (frisii kutum Rutilus) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 59-67]

ع

 • عرضه آبزیان سنجش سرانه مصرف آبزیان و راهکارهای توسعه مصرف در استان مازندران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]

 • عصاره گل‌میخک اثرات دو ماده بیهوشی گل‌میخک و لیدوکائین‌هیدروکلراید بر روی پارامترهای کیفی آب در مخازن شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 12-24]

 • علائم مروری بر مسمومیت آمونیاکی در ماهی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]

 • عمر ماندگاری اثر عصاره آبی چای سبز و بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر ماندگاری گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دمای یخچال [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 37-47]

غ

 • غنی‌سازی غنی‌سازی نائوپلیوس آرتمیا ارومیانا با جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا و ایزوکرایسیس گالبانا [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 33-41]

ف

 • فاکتورهای یونی و متابولیکی فاکتورهای یونی و متابولیکی سرم خون تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان صید شده از سواحل استان گیلان، دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 48-58]

ک

 • کاتیون اثر کاتیون‌ها بر روی تحرک و ظرفیت لقاح اسپرم ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 20-30]

 • کارایی تکثیر نقش خصوصیات اسپرم‌شناختی در کارایی تکثیر مصنوعی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kameneskii 1901) مهاجر به رودخانه سفیدرود [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 12-19]

 • کپور دریایی (Cyprinus carpio) تاثیر پربیوتیک بیوموس (مانان الیگو ساکارید) بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 25-32]

 • کپور علفخوار اثر کاتیون‌ها بر روی تحرک و ظرفیت لقاح اسپرم ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 20-30]

 • کیفیت آبزیان سنجش سرانه مصرف آبزیان و راهکارهای توسعه مصرف در استان مازندران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]

گ

ل

 • لیدوکائین‌هیدروکلراید اثرات دو ماده بیهوشی گل‌میخک و لیدوکائین‌هیدروکلراید بر روی پارامترهای کیفی آب در مخازن شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 12-24]

 • لقاح اثر کاتیون‌ها بر روی تحرک و ظرفیت لقاح اسپرم ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 20-30]

م

 • ماهیان گرمابی رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب با میزان تراکم‌های مختلف ماهی در استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 34-40]

 • ماهی سفید نقش خصوصیات اسپرم‌شناختی در کارایی تکثیر مصنوعی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kameneskii 1901) مهاجر به رودخانه سفیدرود [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 12-19]

 • ماهی سوف حاجی‌طرخان بافت‌شناسی تکامل تخمدان ماهیان سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 42-50]

 • ماهی قزل آلا امکان توسعه پرورش ماهی قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss) در قفس در سد گلستان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

 • ماهی قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss) اثر آنتی‌باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی نایسین بر فیله‌ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بسته‌بندی شده با روش اتمسفر اصلاح شده (MAP) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 49-63]

 • ماهی کاراس تأثیر زمان استخراج بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ژلاتین حاصل از پوست ماهی کاراس (Carassius carassius) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 31-39]

 • ماهی کلمه ساختار استخوان‌شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]

 • ماهی کلمه اثر جیره غذایی حاوی بتافین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 40-48]

 • ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) تاثیر سطوح مختلف محرک ایمنی ایمونوژن بر رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 51-57]

 • مسمومیت آمونیاکی مروری بر مسمومیت آمونیاکی در ماهی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]

ن

 • نانوکلروپسیس اکولاتا غنی‌سازی نائوپلیوس آرتمیا ارومیانا با جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا و ایزوکرایسیس گالبانا [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 33-41]

و

 • واژگان کلیدی: دریای خزر فاکتورهای یونی و متابولیکی سرم خون تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان صید شده از سواحل استان گیلان، دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 48-58]

 • واژه‌های کلیدی: آرتمیای ارومیه غنی‌سازی نائوپلیوس آرتمیا ارومیانا با جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا و ایزوکرایسیس گالبانا [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 33-41]

 • واژه‌های کلیدی: اسپرم اثر کاتیون‌ها بر روی تحرک و ظرفیت لقاح اسپرم ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 20-30]

 • واژه‌های کلیدی: استحکام ژل تأثیر زمان استخراج بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ژلاتین حاصل از پوست ماهی کاراس (Carassius carassius) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 31-39]

 • واژه‌های کلیدی: استخوان‌شناسی ساختار استخوان‌شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]

 • واژه‌های کلیدی: ایمونوژن تاثیر سطوح مختلف محرک ایمنی ایمونوژن بر رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 51-57]

 • واژه‌های کلیدی: بافت‌شناسی بافت‌شناسی تکامل تخمدان ماهیان سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 42-50]

 • واژه‌های کلیدی: بتائین اثر جیره غذایی حاوی بتافین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 40-48]

 • واژه‌های کلیدی: پارامترهای اسپرم‌شناختی نقش خصوصیات اسپرم‌شناختی در کارایی تکثیر مصنوعی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kameneskii 1901) مهاجر به رودخانه سفیدرود [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 12-19]

 • واژ‌ه‌های کلیدی : پربیوتیک بیوموس تاثیر پربیوتیک بیوموس (مانان الیگو ساکارید) بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 25-32]

 • واژه‌های کلیدی: پرورش در قفس امکان توسعه پرورش ماهی قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss) در قفس در سد گلستان [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

 • واژه‌های کلیدی: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب با میزان تراکم‌های مختلف ماهی در استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 34-40]

 • واژه‌های کلیدی: سرانه مصرف آبزیان سنجش سرانه مصرف آبزیان و راهکارهای توسعه مصرف در استان مازندران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]

 • واژه‌های کلیدی: عصاره آبی چای سبز اثر عصاره آبی چای سبز و بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر ماندگاری گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دمای یخچال [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 37-47]

 • واژه‌های کلیدی: قزل‌آلای رنگین‌کمان شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhunchus mykiss) در استخرهای خاکی با استفاده از آب لب‌شور زیرزمینی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 24-33]

 • واژه‌های کلیدی: قزل‌آلای رنگین‌کمان اثرات دو ماده بیهوشی گل‌میخک و لیدوکائین‌هیدروکلراید بر روی پارامترهای کیفی آب در مخازن شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 12-24]

 • واژه‌های کلیدی: کفال طلایی تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 15-34]

 • واژه‌های کلیدی: ماهی مروری بر مسمومیت آمونیاکی در ماهی [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]

 • واژه‌های کلیدی: ماهی سفید اثر سطوح مختلف پریمیکس ویتامین C بر شاخص‌های رشد، بقاء و مقاومت در برابر برخی از عوامل محیطی (دما، شوری) در بچه‌ماهی سفید (frisii kutum Rutilus) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 59-67]

 • واژه‌های کلیدی: نایسین اثر آنتی‌باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی نایسین بر فیله‌ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بسته‌بندی شده با روش اتمسفر اصلاح شده (MAP) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 49-63]

 • واژه‌های کلیدی: نرسری نقش نرسری در توسعه پایدار پرورش میگو در کشور [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 25-33]

 • واژه‌های کلیدی: وزن ترکیبات شیمیایی فیله و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیمی سرم خون تاس‌ماهی سیبری (Acipenser baerii, Brandt, 1869) در اوزان مختلف [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

 • ویتامین C اثر سطوح مختلف پریمیکس ویتامین C بر شاخص‌های رشد، بقاء و مقاومت در برابر برخی از عوامل محیطی (دما، شوری) در بچه‌ماهی سفید (frisii kutum Rutilus) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 59-67]