آ

 • آبشش بررسی وضعیت آلودگی قارچی ماهیان آکواریومی آب شیرین در استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 49-55]

ا

 • ارگانوکلره بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شناسایی سموم ارگانوکلره در رودخانه‌های تجن و سرخرود در دوره رهاسازی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انگشت‌قد [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 67-77]

 • ازون‌برون تعیین غلظت کشنده فرمالین بر روی بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌برون (Acipenser stellatus) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-7]

 • استان گلستان بررسی وضعیت آلودگی قارچی ماهیان آکواریومی آب شیرین در استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 49-55]

 • استخرهای خاکی امکان‌سنجی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در استخرهای خاکی استان خراسان شمالی با استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 32-40]

ب

 • بازماندگی تأثیر جیره غذایی حاوی سطوح مختلف زئولیت بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 10-22]

پ

 • پارامترهای بیوشیمیایی اثر تغییرات بیوشیمیایی اسپرم، روی کارایی تکثیر مصنوعی قزل‌آلای رنگین کمان Walbaum, 1792) (Oncorhynchus mykiss [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]

 • پارامترهای زیستی بررسی برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید شاه میگو (Panulirus homarus) در سواحل دریای عمان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]

 • پهنه‌بندی پهنه‌بندی پتانسیل آلایندگی رودخانه زیارت- استان گلستان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 54-62]

 • پوست بررسی وضعیت آلودگی قارچی ماهیان آکواریومی آب شیرین در استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 49-55]

ت

 • تاس‌ماهی ایرانی تعیین غلظت کشنده فرمالین بر روی بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌برون (Acipenser stellatus) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-7]

 • تالاب انزلی تنوع و تمایز ژنتیکی اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی در فصول تخمریزی زمستان و بهار با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 63-73]

 • تراکم اثر تراکم ذخیره‌سازی بر برخی شاخص‌های خونی بچه‌ماهی شیب (Acipencer nudiventris) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 41-49]

 • ترکیب بدن تأثیر جیره غذایی حاوی سطوح مختلف زئولیت بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 10-22]

 • ترکیب صید بررسی برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید شاه میگو (Panulirus homarus) در سواحل دریای عمان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]

 • تکثیر مصنوعی اثر تغییرات بیوشیمیایی اسپرم، روی کارایی تکثیر مصنوعی قزل‌آلای رنگین کمان Walbaum, 1792) (Oncorhynchus mykiss [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]

 • تیوباربیتوریک اسید ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی عصاره بیلهر (Dorema aucheri) و کاربرد آن در روغن ماهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 83-89]

 • تولیدمثل بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 17-27]

ج

 • جلبک Dunaliella tertioletca افزایش تراکم سلولی جلبک Dunaliella tertioletca در محیط‌های کشت مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 12-20]

 • جلبک Pseudo-nitzschia seriata مطالعه اکولوژیک گونه سمی Pseudo-nitzschia seriata در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 21-31]

ح

 • حوضه دجله بررسی وضعیت انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی شاه‌کولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 56-66]

خ

 • خاصیت آنتی‌اکسیدانی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی عصاره بیلهر (Dorema aucheri) و کاربرد آن در روغن ماهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 83-89]

 • خراسان شمالی امکان‌سنجی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در استخرهای خاکی استان خراسان شمالی با استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 32-40]

 • خواص ماهی خواص ماهی و ارزش غذایی آن برای انسان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 50-58]

 • خون‌شناسی تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد، بقا و برخی شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 59-69]

د

 • دریای خزر بررسی جوامع فیتوپلانکتونی با تاکید بر گونه‌های غالب در لایه‌های سطحی اعماق مختلف حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 38-48]

 • دریای خزر مطالعه اکولوژیک گونه سمی Pseudo-nitzschia seriata در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 21-31]

 • دریای عمان بررسی برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید شاه میگو (Panulirus homarus) در سواحل دریای عمان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]

ر

 • ریخت‌سنجی هندسی بررسی وضعیت انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی شاه‌کولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 56-66]

 • ریزماهواره تنوع و تمایز ژنتیکی اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی در فصول تخمریزی زمستان و بهار با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 63-73]

 • رشد تأثیر جیره غذایی حاوی سطوح مختلف زئولیت بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 10-22]

 • رفتار مصرف‌کننده بررسی رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به ماهی پرورشی و وحشی در شهر گرگان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 74-83]

 • رودخانه تجن بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 17-27]

 • رودخانه تجن بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شناسایی سموم ارگانوکلره در رودخانه‌های تجن و سرخرود در دوره رهاسازی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انگشت‌قد [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 67-77]

 • رودخانه زیارت پهنه‌بندی پتانسیل آلایندگی رودخانه زیارت- استان گلستان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 54-62]

 • رودخانه سرخرود بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شناسایی سموم ارگانوکلره در رودخانه‌های تجن و سرخرود در دوره رهاسازی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انگشت‌قد [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 67-77]

ژ

 • ژلاتین تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ نانورس حاوی اسانس اسطوخودوس جهت کاربرد در بسته‌بندی فرآورده‌های شیلاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 90-98]

 • ژنتیک جمعیت تنوع و تمایز ژنتیکی اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی در فصول تخمریزی زمستان و بهار با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 63-73]

س

 • سواحل مازندران بررسی جوامع فیتوپلانکتونی با تاکید بر گونه‌های غالب در لایه‌های سطحی اعماق مختلف حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 38-48]

ش

 • شاخص خونی بررسی اثر عصاره گیاه صبرزرد (vera Aleo) بر شاخص‌های خونی ماهی شیربت (Barbus grypus) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 28-37]

 • شاخص‌های خونی اثر تراکم ذخیره‌سازی بر برخی شاخص‌های خونی بچه‌ماهی شیب (Acipencer nudiventris) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 41-49]

 • شاخص‌های رشد امکان‌سنجی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در استخرهای خاکی استان خراسان شمالی با استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 32-40]

 • شاه‌کولی جنوبی بررسی وضعیت انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی شاه‌کولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 56-66]

 • شدت آلودگی بررسی انگلی سیاه‌ماهی Capoeta capoeta، ماهی ‌سفید رودخانه‌ای Leuciscus cephalus، ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus و ماهی کاراس Carassius carassius رودخانه بابل‌رود [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 23-33]

 • شهر گرگان بررسی رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به ماهی پرورشی و وحشی در شهر گرگان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 74-83]

غ

 • غذاهای دریایی خواص ماهی و ارزش غذایی آن برای انسان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 50-58]

ف

 • فرمالین تعیین غلظت کشنده فرمالین بر روی بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌برون (Acipenser stellatus) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-7]

 • فیله کباب‌شده ترکیب اسیدهای چرب فیله خام و کباب‌شده کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]

 • فون ‌انگلی بررسی انگلی سیاه‌ماهی Capoeta capoeta، ماهی ‌سفید رودخانه‌ای Leuciscus cephalus، ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus و ماهی کاراس Carassius carassius رودخانه بابل‌رود [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 23-33]

ق

 • قزل‌آلای رنگین‌کمان امکان‌سنجی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در استخرهای خاکی استان خراسان شمالی با استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 32-40]

 • قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تأثیر جیره غذایی حاوی سطوح مختلف زئولیت بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 10-22]

ک

 • کاپاکاراژینان تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ نانورس حاوی اسانس اسطوخودوس جهت کاربرد در بسته‌بندی فرآورده‌های شیلاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 90-98]

 • کاهش جذب روغن اثر هیدروکسی‌پروپیل‌متیل‌سلولز (HPMC) افزوده‌شده به آردزنی و لعاب ناگت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) بر میزان جذب روغن و کیفیت آن طی نگهداری در فریزر (C° 18-) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 70-82]

 • کپور معمولی ترکیب اسیدهای چرب فیله خام و کباب‌شده کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]

 • کپور معمولی تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد، بقا و برخی شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 59-69]

گ

 • گونه‌های غالب بررسی جوامع فیتوپلانکتونی با تاکید بر گونه‌های غالب در لایه‌های سطحی اعماق مختلف حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 38-48]

م

 • مایع اسپرمی اثر تغییرات بیوشیمیایی اسپرم، روی کارایی تکثیر مصنوعی قزل‌آلای رنگین کمان Walbaum, 1792) (Oncorhynchus mykiss [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]

 • ماهی ترکیب اسیدهای چرب فیله خام و کباب‌شده کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]

 • ماهیان‌استخوانی بررسی انگلی سیاه‌ماهی Capoeta capoeta، ماهی ‌سفید رودخانه‌ای Leuciscus cephalus، ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus و ماهی کاراس Carassius carassius رودخانه بابل‌رود [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 23-33]

 • ماهیان زینتی بررسی وضعیت آلودگی قارچی ماهیان آکواریومی آب شیرین در استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 49-55]

 • ماهی پرورشی بررسی رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به ماهی پرورشی و وحشی در شهر گرگان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 74-83]

 • ماهی سارم (Scomberoides commersonniantus) اثر هیدروکسی‌پروپیل‌متیل‌سلولز (HPMC) افزوده‌شده به آردزنی و لعاب ناگت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) بر میزان جذب روغن و کیفیت آن طی نگهداری در فریزر (C° 18-) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 70-82]

 • ماهی سفید بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شناسایی سموم ارگانوکلره در رودخانه‌های تجن و سرخرود در دوره رهاسازی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انگشت‌قد [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 67-77]

 • ماهی وحشی بررسی رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به ماهی پرورشی و وحشی در شهر گرگان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 74-83]

 • محیط‌های کشت مختلف افزایش تراکم سلولی جلبک Dunaliella tertioletca در محیط‌های کشت مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 12-20]

 • مسمومیت حاد مقایسه سمیت چهار سم ارگانو فسفره تری‌کلروفن، دیازینون، مالاتیون و کلرپیریفوس در ماهی شیربت (grypus Barbus ) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 43-53]

ن

 • ناگت ماهی اثر هیدروکسی‌پروپیل‌متیل‌سلولز (HPMC) افزوده‌شده به آردزنی و لعاب ناگت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) بر میزان جذب روغن و کیفیت آن طی نگهداری در فریزر (C° 18-) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 70-82]

 • نانورس تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ نانورس حاوی اسانس اسطوخودوس جهت کاربرد در بسته‌بندی فرآورده‌های شیلاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 90-98]

 • نانوکامپوزیت تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ نانورس حاوی اسانس اسطوخودوس جهت کاربرد در بسته‌بندی فرآورده‌های شیلاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 90-98]

 • نرخ رشد بررسی اثر تراکم‌های مختلف میکرو‌آلگ‌های تغلیظ‌شده Chaetoceros muelleri و Isochrysis galbanaبر روی میزان رشد و بقای صدفچه مرواریدساز لب‌سیاه Pinctada margaritifera [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 8-16]

 • نگهداری ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی عصاره بیلهر (Dorema aucheri) و کاربرد آن در روغن ماهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 83-89]

 • نوکلئوتید تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد، بقا و برخی شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 59-69]

و

 • واژگان کلیدی: اردک ماهی تنوع و تمایز ژنتیکی اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی در فصول تخمریزی زمستان و بهار با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 63-73]

 • واژگان کلیدی: بابل‌رود بررسی انگلی سیاه‌ماهی Capoeta capoeta، ماهی ‌سفید رودخانه‌ای Leuciscus cephalus، ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus و ماهی کاراس Carassius carassius رودخانه بابل‌رود [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 23-33]

 • واژگان کلیدی: خانوار بررسی رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به ماهی پرورشی و وحشی در شهر گرگان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 74-83]

 • واژگان کلیدی: زئولیت تأثیر جیره غذایی حاوی سطوح مختلف زئولیت بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 10-22]

 • واژگان کلیدی: سموم ارگانو فسفره مقایسه سمیت چهار سم ارگانو فسفره تری‌کلروفن، دیازینون، مالاتیون و کلرپیریفوس در ماهی شیربت (grypus Barbus ) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 43-53]

 • واژگان کلیدی: شاه میگو بررسی برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید شاه میگو (Panulirus homarus) در سواحل دریای عمان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]

 • واژه‌های کلیدی: آب لب‌شور امکان‌سنجی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در استخرهای خاکی استان خراسان شمالی با استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 32-40]

 • واژه‌های کلیدی: اسانس اسطوخودوس تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ نانورس حاوی اسانس اسطوخودوس جهت کاربرد در بسته‌بندی فرآورده‌های شیلاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 90-98]

 • واژه‌های کلیدی: اسید چرب ترکیب اسیدهای چرب فیله خام و کباب‌شده کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]

 • واژه‌های کلیدی: اسیدهای چرب آزاد ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی عصاره بیلهر (Dorema aucheri) و کاربرد آن در روغن ماهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 83-89]

 • واژه‌های کلیدی: افزایش تراکم سلولی افزایش تراکم سلولی جلبک Dunaliella tertioletca در محیط‌های کشت مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 12-20]

 • واژه‌های کلیدی: آلودگی قارچی بررسی وضعیت آلودگی قارچی ماهیان آکواریومی آب شیرین در استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 49-55]

 • واژه‌های کلیدی: آلوئه‌ورا بررسی اثر عصاره گیاه صبرزرد (vera Aleo) بر شاخص‌های خونی ماهی شیربت (Barbus grypus) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 28-37]

 • واژه‌های کلیدی: امگا- 3 خواص ماهی و ارزش غذایی آن برای انسان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 50-58]

 • واژه‌های کلیدی: انعطاف‌پذیری ریختی بررسی وضعیت انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی شاه‌کولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 56-66]

 • واژه‌های کلیدی: بچه‌ماهی شیب Acipencer nudiventris اثر تراکم ذخیره‌سازی بر برخی شاخص‌های خونی بچه‌ماهی شیب (Acipencer nudiventris) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 41-49]

 • واژه‌های کلیدی: پتانسیل آلوده‌کنندگی پهنه‌بندی پتانسیل آلایندگی رودخانه زیارت- استان گلستان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 54-62]

 • واژه‌های کلیدی: پراکنش فصلی مطالعه اکولوژیک گونه سمی Pseudo-nitzschia seriata در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 21-31]

 • واژه‌های کلیدی: تغذیه تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد، بقا و برخی شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 59-69]

 • واژه‌های کلیدی: سرخ‌کردن عمیق اثر هیدروکسی‌پروپیل‌متیل‌سلولز (HPMC) افزوده‌شده به آردزنی و لعاب ناگت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) بر میزان جذب روغن و کیفیت آن طی نگهداری در فریزر (C° 18-) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 70-82]

 • واژه‌های کلیدی: سس ماهی کورا بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 17-27]

 • واژه‌های کلیدی: صدفچه مروارید‌ساز لب‌سیاه بررسی اثر تراکم‌های مختلف میکرو‌آلگ‌های تغلیظ‌شده Chaetoceros muelleri و Isochrysis galbanaبر روی میزان رشد و بقای صدفچه مرواریدساز لب‌سیاه Pinctada margaritifera [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 8-16]

 • واژه‌های کلیدی: غلظت کشنده تعیین غلظت کشنده فرمالین بر روی بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌برون (Acipenser stellatus) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-7]

 • واژه‌های کلیدی: فاکتورهای فیزیکوشیمیایی بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شناسایی سموم ارگانوکلره در رودخانه‌های تجن و سرخرود در دوره رهاسازی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انگشت‌قد [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 67-77]

 • واژه‌های کلیدی: فیتوپلانکتون بررسی جوامع فیتوپلانکتونی با تاکید بر گونه‌های غالب در لایه‌های سطحی اعماق مختلف حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 38-48]

 • واژه‌های کلیدی: ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان اثر تغییرات بیوشیمیایی اسپرم، روی کارایی تکثیر مصنوعی قزل‌آلای رنگین کمان Walbaum, 1792) (Oncorhynchus mykiss [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]

ه

 • هیدروکسی‏‌پروپیل‏متیل‏سلولز (HPMC) اثر هیدروکسی‌پروپیل‌متیل‌سلولز (HPMC) افزوده‌شده به آردزنی و لعاب ناگت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) بر میزان جذب روغن و کیفیت آن طی نگهداری در فریزر (C° 18-) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 70-82]