نشریه فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (JOURS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله