نشریه فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (JOURS) - واژه نامه اختصاصی