مجله فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری به منظور ارائه آخرین یافته های علمی محققین و دانشمندان ایرانی در زمینه های مختلف آبزی پروری منتشر می شود. این یافته ها در زمینه های  زیر قابل چاپ می باشد:

1- تکثیر و پرورش آبزیان

2- مدیریت کیفیت آب در مزارع پرورش آبزیان

3- تغذیه آبزیان پرورشی

4- فرآوری های نوین محصولات شیلاتی

5- فیزیولوژی آبزیان

6- بهداشت و بیماریهای آبزیان پرورشی

7- ژنتیک، اصلاح نژاد و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی

8- بازسازی ذخایر آبزیان