دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1396، صفحه 1-91 
4. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻔﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر

صفحه 41-50

داود غنی نژاد؛ احمد قانع؛ مسعود صیدگر؛ یوسفعلی اسدپور؛ لطیف اسماعیلی دهشت


5. آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ (ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی)

صفحه 51-62

بهروز قره وی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ افشین قلیچی؛ عبدالله حق پناه؛ یوسف ایری؛ نیازمحمد کر