تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) حشره‌کش کلرپیریفوس و دیازینون بر روی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
1. تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) حشره‌کش کلرپیریفوس و دیازینون بر روی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 1-7

چکیده
  چکیده در طی این تحقیق سمیت حاد (Acute toxicity) سم کلرپیریفوس و دیازینون که به مقدار زیادی در مزارع کشاورزی و خصوصاً شالیزارهای منطقه گلستان استفاده می‌گردد، بر روی بچه ماهیان 3-1 گرمی کلمه به‌منظور تعیین غلظت ...  بیشتر
کاربرد پربیوتیک‌‌ها در آبزی‌پروری
2. کاربرد پربیوتیک‌‌ها در آبزی‌پروری
دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 8-16

چکیده
  چکیده رشد سریع، کارایی تغذیه، عملکرد رشد و افزایش مقاومت در برابر بیماری­ها از اهداف مهم صنعت آبزی‌پروری محسوب می‌شود. ثابت شده است که در برخی از اجزاء غذایی مورد تغذیه جانوران، فلور باکتریایی دستگاه ...  بیشتر
پایش ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتیک به‌عنوان شاخص‌های آلایندگی در خورهای موسی و غنام
3. پایش ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتیک به‌عنوان شاخص‌های آلایندگی در خورهای موسی و غنام
دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 17-29

چکیده
  چکیده درشت بی­مهرگان کفزی بخش بسیار مهمی از فون بستر دریاها را تشکیل می‌دهند که غالباً شامل پر تاران، سخت‌پوستان و نرم‌تنان می‌باشند. برخی از گونه‌ها به‌دلیل سازگاری با شرایط زیست‌محیطی با وجود ...  بیشتر
تاثیر محلول‌های فعال‌کننده نمکی اسپرم بر موفقیت لقاح قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
4. تاثیر محلول‌های فعال‌کننده نمکی اسپرم بر موفقیت لقاح قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 30-41

چکیده
  چکیده تحقیق حاضر در پایان فصل تکثیر (فروردین‌ماه) سال 1387، در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت انجام شد. برای انجام این تحقیق، اثر 4 محلول متفاوت فعال‌کننده اسپرم در مقایسه با ...  بیشتر
تولید پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از آنزیم آلکالاز
5. تولید پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از آنزیم آلکالاز
دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 42-49

چکیده
  چکیده در تحقیق حاضر، از روش پاسخ سطحی (Response Surface Method; RSM) به منظور بهینه سازی شرایط تولید پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء فیل ماهی (Huso huso) از لحاظ دما، زمان و میزان آنزیم، استفاده گردید. در این روش، ...  بیشتر
افزودن آنتی بیوتیک وتزریق اکسیژن به مایع سلومیک و تأثیرآن بر نگهداری کوتاه مدت تخمک لقاح نیافته ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
6. افزودن آنتی بیوتیک وتزریق اکسیژن به مایع سلومیک و تأثیرآن بر نگهداری کوتاه مدت تخمک لقاح نیافته ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 50-60

چکیده
  چکیده در این مطالعه با دو آزمایش، اثر آنتی‌بیوتیک و اکسیژن بر قدرت لقاح پذیری تخمک لقاح نیافته ماهی ‌آزاد دریای خزر (Salmo trutta cacpius) در طی نگهداری کوتاه مدت انجام گرفت. در آزمایش اول به تخمک‌ها چهار غلظت ...  بیشتر
مقایسه برخی خصوصیات اسپرم شناختی فیل ماهی (Huso huso Linnaeus,1768) پرورشی و وحشی
7. مقایسه برخی خصوصیات اسپرم شناختی فیل ماهی (Huso huso Linnaeus,1768) پرورشی و وحشی
دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 61-67

چکیده
  چکیده طی این مطالعه که به‌مدت 3 ماه از اسفند 1376 تا اردیبهشت 1387 در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان صورت پذیرفت، خصوصیات حرکتی (طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم)، اسپرماتوکریت و تراکم ...  بیشتر
تعیین رابطه سن مولدین ماده با عوامل مؤثر در تکثیر مصنوعی در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspious, Kessler 1877)
8. تعیین رابطه سن مولدین ماده با عوامل مؤثر در تکثیر مصنوعی در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspious, Kessler 1877)
دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 68-74

چکیده
  چکیده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspious) از جمله ماهیان با ارزش دریای خزر می باشد. یکی از مهمترین مسائل در پرورش مقدماتی این ماهی، تکثیر مصنوعی و تولید لارو است. در این مطالعه اثر توان باروری مولدین ماده ...  بیشتر