تاثیر نوکلئوتید جیره بر بر‌خی شاخص‌های رشد و بقاء و ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)
1. تاثیر نوکلئوتید جیره بر بر‌خی شاخص‌های رشد و بقاء و ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 1-8

چکیده
  چکیده این پژوهش در تابستان سال1387 در کارگاه تکثیر میگوی پارس آبزیستان در استان بوشهر (شهر دلوار) به مدت 10 هفته (2 هفته سازگاری و 8 هفته پرورش) انجام شد. تاثیر نوکلئوتید جیره در 5 سطح غذایی صفر، 15/0، 25/0، 35/0 و ...  بیشتر
بیولوژی تولیدمثل ماهی کریشو ماده در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)
2. بیولوژی تولیدمثل ماهی کریشو ماده در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 9-22

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی زیست­شناسی تولیدمثل و بافت­شناسی تخمدان ماهی کریشو بزرگ Saurida tumbil  از خانواده کیجارماهیان است که از آبهای سواحل ایرانی خلیج فارس (بندربوشهر) و از بهمن 1385 تا بهمن 1386 تحت نمونه‌برداری ...  بیشتر
تاثیر پربیوتیک اینولین جیره بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی عضله و برخی پارامترهای همولنف میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
3. تاثیر پربیوتیک اینولین جیره بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی عضله و برخی پارامترهای همولنف میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 23-34

چکیده
  چکیده تاثیر اینولین جیره بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی عضله و برخی پارامترهای همولنف میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) با وزن متوسط 02/0±20/3 گرم به‌مدت 35 روز بررسی شد. آزمایش درون مخازن 300‌ لیتری با تراکم ...  بیشتر
تولید پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از آنزیم آلکالاز
4. تولید پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از آنزیم آلکالاز
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 35-40

چکیده
    چکیده در تحقیق حاضر، از روش پاسخ سطحی (Response Surface Method; RSM) به منظور بهینه سازی شرایط تولید پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء فیل ماهی (Huso huso) از لحاظ دما، زمان و میزان آنزیم، استفاده گردید. در این ...  بیشتر
بررسی هیستوپاتولوژیک آبشش و تغییرات سلولی همولنف در ویبریوز تجربی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) با باکتری ویبریو هاروی (Vibrio harveyi)
5. بررسی هیستوپاتولوژیک آبشش و تغییرات سلولی همولنف در ویبریوز تجربی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) با باکتری ویبریو هاروی (Vibrio harveyi)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 41-46

چکیده
  چکیده این مطالعه به منظور بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و تغییرات هموسیت کل میگوی پاسفید       (Litopenaeus vannamei) در ویبریوزیس تجربی بوسیله باکتری Vibrio harveyiانجام گرفت. بدین‌منظور یک گروه ...  بیشتر
تعیین میزان تری متیل آمین و ارتباط آن با بار میکروبی در بافت عضله ماهی شوریده (Otolithes ruber ) نگهداری شده دریخ
6. تعیین میزان تری متیل آمین و ارتباط آن با بار میکروبی در بافت عضله ماهی شوریده (Otolithes ruber ) نگهداری شده دریخ
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 47-56

چکیده
  چکیده در این مطالعه (زمستان، 1385) میزان تری‌متیل‌آمین در بافت عضله ماهی شوریده (Otolithes rubber) در ارتباط با تغییرات بار باکتریایی (باکتری‌های سرمادوست و مزوفیل) در طی هجده روز نگهداری در یخ مورد ارزیابی قرارگرفت. ...  بیشتر
بررسی جایگزینی کنجاله گلزا به جای کنجاله سویا در جیره غذایی بر ترکیب لاشه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
7. بررسی جایگزینی کنجاله گلزا به جای کنجاله سویا در جیره غذایی بر ترکیب لاشه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 57-66

چکیده
  چکیده در این تحقیق، 5 جیره غذایی برای بررسی تاثیرات جایگزینی سطوح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصدی کنجاله سویا بوسیله  کنجاله کلزا  بر ترکیب لاشه  قزل‌آلای رنگین کمان با کمک نرم‌افزار UFFDA فرموله شد. تمامی ...  بیشتر
افزودن آنتی بیوتیک وتزریق اکسیژن به مایع سلومیک و تأثیرآن بر نگهداری کوتاه مدت تخمک لقاح نیافته ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
8. افزودن آنتی بیوتیک وتزریق اکسیژن به مایع سلومیک و تأثیرآن بر نگهداری کوتاه مدت تخمک لقاح نیافته ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 67-76

چکیده
  در این مطالعه با دو آزمایش، اثر آنتی‌بیوتیک و اکسیژن بر قدرت لقاح پذیری تخمک لقاح نیافته ماهی ‌آزاد دریای خزر (Salmo trutta cacpius) در طی نگهداری کوتاه مدت انجام گرفت. در آزمایش اول به تخمک‌ها چهار غلظت آنتی‌بیوتیک، ...  بیشتر
کاربرد پربیوتیک‌‌ها در آبزی‌پروری
9. کاربرد پربیوتیک‌‌ها در آبزی‌پروری
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 77-84

چکیده
  چکیده رشد سریع، کارایی تغذیه، عملکرد رشد و افزایش مقاومت در برابر بیماری­ها از اهداف مهم صنعت آبزی‌پروری محسوب می شود. ثابت شده است که در برخی از اجزاء غذایی مورد تغذیه جانوران، فلور باکتریایی دستگاه ...  بیشتر
ارزیابی ذخایر ماهی شوریده در سواحل ایرانی دریای عمان (منطقه میدانی تا خلیج گواتر)
10. ارزیابی ذخایر ماهی شوریده در سواحل ایرانی دریای عمان (منطقه میدانی تا خلیج گواتر)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 95-100

چکیده
  در پروژه ارزیابی ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان در سال 1378، ذخایرماهی شوریده (Otolithes ruber) مطالعه شده است. چهار گشت تحقیقاتی در محدوده طول جغرافیایی ¢E55°58 (منطقه میدانی) تا ¢E30°61 (خلیج ...  بیشتر
بررسی و سنجش فلزات سنگین کادمیوم و سرب در عضله برخی ماهیان خوراکی تالاب هور العظیم
11. بررسی و سنجش فلزات سنگین کادمیوم و سرب در عضله برخی ماهیان خوراکی تالاب هور العظیم
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 95-100

چکیده
  این مطالعه به‌منظور اندازه­گیری مقادیر عناصر سنگین کادمیوم و سرب در بافت عضله ماهیان بنی                    (Barbus sharpeyi)، شیربت (Barbus grypus)، گطان (Barbus xanthopterus)، ...  بیشتر
بررسی‌ آلودگی انگلی‌ لاروها و بچه‌ تاس‌ماهیان ایرانی (Acipenser persicus) در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید دکتر بهشتی
12. بررسی‌ آلودگی انگلی‌ لاروها و بچه‌ تاس‌ماهیان ایرانی (Acipenser persicus) در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید دکتر بهشتی
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 101-108

چکیده
  چکیده این‌ تحقیق‌ به‌منظور تعیین‌ آلودگی انگلی‌ لاروها و بچه تاسماهیان ایرانی در مراحل مختلف پرورش‌ طی فصول بهار و تابستان سال 1386در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی (استان ...  بیشتر
تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس در مزارع منتخب تکثیر و پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان استان مازندران
13. تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس در مزارع منتخب تکثیر و پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان استان مازندران
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 109-115

چکیده
  چکیده هدف از این تحقیق تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس و نیز شناسایی گونه‌های باکتریایی عامل این بیماری‌ها در مزارع منتخب تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آ‌لای رنگین‌کمان استان مازندران است. امروزه ...  بیشتر
شناسایی و تعیین پراکندگی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات
14. شناسایی و تعیین پراکندگی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 115-120

چکیده
  چکیده به‌منظور شناسایی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات، طی سال‌های 1385 و 1386 در چهار منطقه مرکزی، نیمبلوک، زیرکوه و زهان، نمونه‌برداری از 67 قنات و 6 رود با استفاده از تور پره با چشمه‌های 2 ...  بیشتر