تغییرات اسیدهای چرب تخم ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) و کفال طلایی (Liza aurata) دریای مازندران تحت فرآیند شور کردن
1. تغییرات اسیدهای چرب تخم ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) و کفال طلایی (Liza aurata) دریای مازندران تحت فرآیند شور کردن
دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده چربی تخم ماهیان همانند بافت عضلات آنها حاوی اسیدهای چرب غیراشباع می‌باشد. در این مطالعه به اندازه‌گیری انواع اسیدهای چرب در تخم تازه ماهی سفید و ماهی کفال طلایی و بررسی اثر فرآیند شور کردن، به‌عنوان ...  بیشتر
عملکرد مکمل آنزیمی آویزایم بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تأثیر آن بر رشد و بازماندگی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
2. عملکرد مکمل آنزیمی آویزایم بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تأثیر آن بر رشد و بازماندگی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 11-22

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به‌‌منظور ارزیابی تأثیر آویزایم به‌عنوان یک مکمل آنزیمی بر رشد و بازماندگی ماهی‌های قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی آرد سویا انجام شد. اساس تنظیم جیره‌های ...  بیشتر
تأثیر نوبت‌‌های غذادهی و اندازه رهاسازی در رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌کمان در آب لب شور
3. تأثیر نوبت‌‌های غذادهی و اندازه رهاسازی در رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌کمان در آب لب شور
دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 24-30

چکیده
  چکیده جهت بررسی تأثیر نوبت‌های غذادهی و اندازه رهاسازی بر رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در آب لب شور، ماهیانی با وزن‌‌های اولیه 10، 25 و40 گرم به‌صورت همزمان رهاسازی و در سه تیمار تناوب ...  بیشتر
مقایسه و تأثیر سطوح مختلف چربی‌های گیاهی و جانوری بر عملکرد رشد و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی فیل ماهی (Huso huso)
4. مقایسه و تأثیر سطوح مختلف چربی‌های گیاهی و جانوری بر عملکرد رشد و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی فیل ماهی (Huso huso)
دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 31-39

چکیده
  چکیده به‌منظور بهبود تغذیه و رشد بچه فیل‌ماهی، جهت تعیین تأثیر سطوح مختلف منابعچربی جیره غذایی، آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی در حوضچه‌های فایبرگلاس به حجم 1100 لیتر در شرایط یکسان پرورش طراحی ...  بیشتر
بررسی تغییرات شیمیایی و ویژگی‌های حسی خمیر ماهی تولید شده از کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در طول نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتی‌گراد
5. بررسی تغییرات شیمیایی و ویژگی‌های حسی خمیر ماهی تولید شده از کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در طول نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتی‌گراد
دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 40-52

چکیده
  چکیده در این بررسی خمیر ماهی[1] کپور نقره‌ای[2]با استناد بر سه فرمول تهیه و براساس آزمایش‌های چشایی[3] فرمول شماره سه که حاوی 70 درصد گوشت تازه ماهی کپور سرگنده، 3 درصد نشاسته، 10 درصد شیرکم چرب، 5 درصد روغن ...  بیشتر
ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضد استرپتوکوکوزیس بر پارامترهای خونی ماهیان قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
6. ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضد استرپتوکوکوزیس بر پارامترهای خونی ماهیان قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 53-59

چکیده
  چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضداسترپتوکوکوس بر پارامترهای خونی شامل میزان هماتوکریت، هموگلوبین، وزن هموگلوبین داخل گویچه (MCH)، حجم متوسط گویچه (MCV)، درصد غلظت هموگلوبین داخل گویچه ...  بیشتر
کیفیت اسپرم تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) پس از نگهداری در سرما با دی‌متیل سولفوکساید (DMSO)
7. کیفیت اسپرم تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) پس از نگهداری در سرما با دی‌متیل سولفوکساید (DMSO)
دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 60-70

چکیده
  چکیده[1] حداکثر زمان توانایی باروری اسپرم در دمای معمولی محیط، 5 تا 6 ساعت بعد از استحصال آن از مولد نر است. در حالی‌که با روش انجماد و با استفاده از رقیق‌کننده‌ها و مواد محافظ سرمای مناسب، می‌توان اسپرم ...  بیشتر
مقایسه هم‌آوری ماهی شاه‌کولی (Alburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772) مهاجر به تالاب انزلی، رودخانه‌های سفیدرود، چمخاله و شیرود
8. مقایسه هم‌آوری ماهی شاه‌کولی (Alburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772) مهاجر به تالاب انزلی، رودخانه‌های سفیدرود، چمخاله و شیرود
دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 71-82

چکیده
  چکیده شاه‌کولی (Alburnus chalcoides) یکی از ماهیان اقتصادی دریای خزر است. این ماهی جهت تخم‌ریزی به رودخانه‌ها و تالاب‌های منتهی به دریای خزر وارد می‌شود. مطالعه وضعیت هم‌آوری یکی از شاخص‌های مهم زیستی تولیدمثل ...  بیشتر
اثرات جیره‌های غذایی مختلف در بازده تخم‌ریزی ماهی سیامی جنگجو (Betta splendens)
9. اثرات جیره‌های غذایی مختلف در بازده تخم‌ریزی ماهی سیامی جنگجو (Betta splendens)
دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 83-88

چکیده
  چکیده اثرات پنج تیمار غذایی خشک شامل کرم خونی، سیست آرتمیای ارومیه، پودرتوده آرتمیا ارومیه، پودر توده گـامـاروس و غـذای متـداول ماهـی سیـامی جنگـجو (پولکی) بر بـازده تکثـیر و تخم‌ریـزی مـاهـی سیامی ...  بیشتر