اثرات‌ آلودگی‌ نفتی در حوزه شمالی خلیج فارس از طریق تعیین میزان تجمع فلزات سنگین‌ ‌ (نیکل‌، سرب‌، کادمیوم‌ و وانادیوم) در بافت‌ عضله‌ ماهی سرخو (Lutjanus fulviflammus)
1. اثرات‌ آلودگی‌ نفتی در حوزه شمالی خلیج فارس از طریق تعیین میزان تجمع فلزات سنگین‌ ‌ (نیکل‌، سرب‌، کادمیوم‌ و وانادیوم) در بافت‌ عضله‌ ماهی سرخو (Lutjanus fulviflammus)
دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده این‌ تحقیق‌ جهت‌ بررسی‌ تأثیر بخش‌ محلول‌ در آب‌ نفت‌ خام‌ بر تجمع‌ فلزات‌ سنگین‌ وانادیوم، نیکل‌، کادمیوم و سرب در بافت‌ عضله‌ ماهی‌ سرخو در آزمایشگاه‌ سم‌شناسی‌ آبزیان‌ پژوهشکده ...  بیشتر
مطالعه بافت شناسی مراحل تکوین روده در لارو فیل‌ماهی (Huso huso)
2. مطالعه بافت شناسی مراحل تکوین روده در لارو فیل‌ماهی (Huso huso)
دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 11-19

چکیده
  چکیده تکوین بافتی روده فیل‌ماهی در مراحل اولیه زندگی (75-1 روز پس از تفریخ) با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. لاروها در محلول بوئن فیکس شدند. سپس مراحل آبگیری و آغشتگی به پارافین انجام ...  بیشتر
بررسی تأثیر ماده نگهدارنده دی‌استات‌سدیم روی کیفیت خاویار قره‌برون در طول دوره نگهداری در سردخانه
3. بررسی تأثیر ماده نگهدارنده دی‌استات‌سدیم روی کیفیت خاویار قره‌برون در طول دوره نگهداری در سردخانه
دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 20-30

چکیده
  چکیده در این بررسی برای عمل‌آوری خاویار ماهی قره‌برون، به‌جای مواد نگهدارنده بوراکس و اسید بوریک که توسط شیلات ایران در ترکیب با نمک طعام با عنوان نمک مخلوط جهت عمل‌آوری خاویار استفاده می‌گردد، از ...  بیشتر
جداسازی و شناسایی انگل‌های ماهی‌ سفید انگشت‌ قد Rutilus frisii kutum در استخرهای‌ پرورشی دولتی استان گیلان‌
4. جداسازی و شناسایی انگل‌های ماهی‌ سفید انگشت‌ قد Rutilus frisii kutum در استخرهای‌ پرورشی دولتی استان گیلان‌
دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 31-39

چکیده
  چکیده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) از زیر گونه‌های ارزشمند و بومی دریای خزر محسوب می‌شود. مطالعه آلودگی‌های انگلی بچه ماهیان سفید انگشت قد در استخرهای پرورشی دولتی استان گیلان در فصول بهار و تابستان ...  بیشتر
تأثیر لوامیزول هیدروکلراید بر تعداد گلبول‌های سفید خون بچه‌تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus)
5. تأثیر لوامیزول هیدروکلراید بر تعداد گلبول‌های سفید خون بچه‌تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus)
دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 40-45

چکیده
  چکیده استفاده از مواد محرک سیستم ایمنی یکی از روش‌های موثر برای افزایش توانایی‌های حفاظتی ماهی می‌باشد. لوامیزول هیدروکلراید دارویی است که موجب تنظیم و تحریک سیستم ایمنی و افزایش گلبول‌های سفید ماهیان ...  بیشتر
تولید کوفته‌ماهی از ماهی مید و تأثیر مواد نگهدارنده در زمان نگهداری آن در سردخانه 18- درجه سانتی‌گراد
6. تولید کوفته‌ماهی از ماهی مید و تأثیر مواد نگهدارنده در زمان نگهداری آن در سردخانه 18- درجه سانتی‌گراد
دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 46-54

چکیده
  چکیده با هدف تولید یک غذای نیمه‌آماده و سرشار از پروتئین و تعیین زمان ماندگاری آن بررسی روی تولید کوفته‌ماهی از ماهی مید و اثرات آنتی‌اکسیدان در تعیین زمان ماندگاری آن انجام شد. از این ماهی 3 ترکیب برای ...  بیشتر
تأثیر بتافین بر عملکرد رشد و بازماندگی بچه‌‌ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris)
7. تأثیر بتافین بر عملکرد رشد و بازماندگی بچه‌‌ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris)
دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 55-61

چکیده
  چکیده به‌‌منظور بررسی تأثیر بتافین بر رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris) آزمایشی به‌مدت 8 هفته در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری دکتر بهشتی سنگر صورت گرفت. جهت این کار بتافین به جیره ...  بیشتر
بررسی توانایی Anodonta cygnea در جذب ترکیبات ازته و فسفاته در سیستم مدار بسته
8. بررسی توانایی Anodonta cygnea در جذب ترکیبات ازته و فسفاته در سیستم مدار بسته
دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 62-68

چکیده
  چکیده در این تحقیق نرخ فیلتراسیون ترکیبات نیتروژنه و فسفاته آب در صدف آنودونتا سیگنه‌آ در یک سیستم مدار بسته مورد ارزیابی قرار گرفت. این سیستم از یک مخزن اصلی 100 لیتری و چهار مخزن 5/2 لیتری (یکی از آنها ...  بیشتر