بررسی مقایسه‌ای سطوح برخی از هورمون‌های استروئیدی جنسی سرم خون در مولدین نارس و بالغ کفال طلایی دریای خزر (Liza auratus)
1. بررسی مقایسه‌ای سطوح برخی از هورمون‌های استروئیدی جنسی سرم خون در مولدین نارس و بالغ کفال طلایی دریای خزر (Liza auratus)
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 1-8

چکیده
  چکیده تأثیر هورمون‌های گناد و تروپینی بر فرآیند گامت‌زایی و تولیدمثل در ماهیان استخوانی از طریق هورمون‌های استروئیدی صورت می‌گیرد. بررسی روند تغییرات استروئیدهای جنسی در مراحل مختلف تکامل از جمله ...  بیشتر
ساختار سنی ماهی سفید مهاجر (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901) به رودخانه تنکابن
2. ساختار سنی ماهی سفید مهاجر (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901) به رودخانه تنکابن
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 9-18

چکیده
  چکیده ساختار سنی ماهی سفید مهاجر به رودخانه تنکابن (چشمه کیله) در بهار سال 1385، همزمان با فصل مهاجرت ماهی سفید به رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 156عدد ماهی سفید صید و بیومتری شدند. نرها و ماده‌ها به‌ترتیب ...  بیشتر
مطالعه فیزیولوژی تولیدمثل در مولدین ماده کفال خاکستری (Mugil cephalus) با استفاده از پروفیل استروئیدهای جنسی و مطالعات بافت شناسی
3. مطالعه فیزیولوژی تولیدمثل در مولدین ماده کفال خاکستری (Mugil cephalus) با استفاده از پروفیل استروئیدهای جنسی و مطالعات بافت شناسی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 19-30

چکیده
  چکیده طی یک دوره شش ماهه (از مرداد تا دی ماه سال 1380) مراحل رسیدگی تخمدان ماهی کفال خاکستری             (Mugil cephalus) (دوره تکامل تخمدان) در استخرهای پرورشی جنوب شرق دریای خزر (گمیشان) ...  بیشتر
اثرات عوامل هیدرولوژیک و فیزیکوشیمیایی رودخانه خشکرود بر مهاجرت ماهی سفید (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901)
4. اثرات عوامل هیدرولوژیک و فیزیکوشیمیایی رودخانه خشکرود بر مهاجرت ماهی سفید (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901)
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 31-40

چکیده
  چکیده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) از ماهیان بومی دریای خزر است که پس از رسیدن به سن بلوغ جهت تخم‌ریزی به آب شیرین وارد شده و به منطقه سفلای خشکرود مهاجرت می‌کند. هدف این تحقیق تعیین اثرات عوامل فیزیکوشیمیایی ...  بیشتر
تأثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر کارآیی فاکتورهای رشد لارو ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)
5. تأثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر کارآیی فاکتورهای رشد لارو ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 41-48

چکیده
  چکیده ناپلی آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) به‌عنوان یک حامل جهت انتقال باسیلوس‌های پروبیوتیکی به دستگاه گوارش لاروهای قره‌برون به‌کار رفت. 5 گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی به‌صورت مخلوط باکتریایی تحت ...  بیشتر
بررسی صفات زیست سنجی و شمارشی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در سه منطقه سیجوال، مصب گرگانرود و تالاب گمیشان
6. بررسی صفات زیست سنجی و شمارشی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در سه منطقه سیجوال، مصب گرگانرود و تالاب گمیشان
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 49-54

چکیده
  چکیده ماهیان گامبوزیا از 3 منطقه سیجوال (در محدوده آب شیرین)، مصب گرگان رود (3-2 گرم در هزار) و گمیشان (13 گرم در هزار) در تابستان 1385برای تعیین صفات مرفولوژیک، صید و مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه 8 صفت ...  بیشتر
بررسی اثر تراکم بر بازماندگی و رشد پست لارو (PL5-PL15) میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)
7. بررسی اثر تراکم بر بازماندگی و رشد پست لارو (PL5-PL15) میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 61-70

چکیده
  چکیده هدف از این مطالعه بررسی اثرات تراکم‌های مختلف بر رشد و بازماندگی PL5-PL15 میگوی ببری سبز                (Penaeus semisulcatus) بود. بدین منظور مطالعه بر روی چهار تیمار با تراکم‌های ...  بیشتر
بررسی کارآیی غذاده تقاضایی با مکانیسم جدید N.D.F در غذادهی ماهی قزل آلا
8. بررسی کارآیی غذاده تقاضایی با مکانیسم جدید N.D.F در غذادهی ماهی قزل آلا
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 61-70

چکیده
  چکیده هدف از این تحقیق بررسی کارآیی غذاده تقاضایی (پاندولی) با مکانیسم جدید در تولید ماهی قزل الای رنگین کمان می‌باشد. دستگاه جدید را می‌توان بر اساس میزان اندازه پلت و ریزش خوراک و همچنین نیروی پاندول ...  بیشتر