اثرات دو ماده بیهوشی گل‌میخک و لیدوکائین‌هیدروکلراید بر روی پارامترهای کیفی آب در مخازن شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان
1. اثرات دو ماده بیهوشی گل‌میخک و لیدوکائین‌هیدروکلراید بر روی پارامترهای کیفی آب در مخازن شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان
دوره 9، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده بررسی واکنش­های استرسی بچه­ماهیان انگشت­قد قزل­آلای رنگین­کمان، Oncorhynchus mykiss بر روی پارامترهای کیفی­ آب­ نظیر: اکسیژن­ محلول DO، آمونیوم­دفعیNH4+و نوساناتpH  در 6 گروه آزمایشی  ppm5 ...  بیشتر