مقایسه اثر لوامیزول، هیدروکلراید و ارگوسان بر برخی فاکتورهای رشد و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
1. مقایسه اثر لوامیزول، هیدروکلراید و ارگوسان بر برخی فاکتورهای رشد و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 1-13

چکیده
  چکیده استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های تجاری برای کنترل بیماری‌ها دارای اثرات زیان‌باری است که تلاش برای یافتن جایگزین‌های مناسب این مواد را گریزناپذیر نموده است. در این پژوهش تأثیر تجویز خوراکی پودر ...  بیشتر
مقایسه نانوسید، پراکسید هیدروژن و کلرامینT در کاهش فلور قارچی لارو تاس‌ماهی ایرانی، Acipenser persicus
2. مقایسه نانوسید، پراکسید هیدروژن و کلرامینT در کاهش فلور قارچی لارو تاس‌ماهی ایرانی، Acipenser persicus
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 14-22

چکیده
  چکیده در این پژوهش کارایی نانوسید به‌عنوان ماده شیمیایی جدید با پراکسید هیدروژن ماده رایج ضدعفونی در آبزی‌پروری و کلرامین T ماده ضدعفونی‌کننده فعال علیه پاتوژن‌های مختلف در میزان کنترل آلودگی‌های ...  بیشتر
بررسی قابلیت تنظیم اسمزی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، در محیط آب لب شور دریای خزر
3. بررسی قابلیت تنظیم اسمزی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، در محیط آب لب شور دریای خزر
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 23-31

چکیده
  چکیده در این پژوهش، تغییرات اسمولاریته سرم خون 150 عدد بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 33/1±01/20 گرم نسبت به شوری‌های مختلف با هدف تعیین سازگاری بچه‌ماهیان برای پرورش در آب لب‌شور مورد ...  بیشتر
بررسی ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزهای استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در منطقه گمیشان استان گلستان
4. بررسی ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزهای استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در منطقه گمیشان استان گلستان
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 32-40

چکیده
  چکیده این مطالعه روی ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزها در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی در منطقه گمیشان استان گلستان انجام گرفت. دو استخر آب شور با سطح 1 هکتار و عمق متوسط 5/1 متر استفاده شد. در طول 4 ماه پژوهش ...  بیشتر
بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه‌ماهیان کپور دریایی (Cyprinus carpio) در معرض شوری‌های مختلف
5. بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه‌ماهیان کپور دریایی (Cyprinus carpio) در معرض شوری‌های مختلف
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 41-49

چکیده
  چکیده در این پژوهش، نوسانات یون‌های سدیم و پتاسیم سرم خون بچه‌ماهی کپور دریایی در غلظت‌های مختلف شوری (0، 5، 10، 15 و 20 گرم در لیتر) به‌مدت 4 روز بررسی شد. تعداد 250 قطعه بچه‌ماهی کپور دریایی با میانگین وزنی ...  بیشتر
مطالعه امکان‌سنجی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان یزد، با استفاده از GIS
6. مطالعه امکان‌سنجی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان یزد، با استفاده از GIS
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 50-60

چکیده
  چکیده نبود منابع آب سطحی مناسب در مناطق خشک و نیمه‌خشک، صنعت آبزی‌پروری این مناطق را ناگزیر به استفاده از منابع آبی زیرزمینی کرده است. با توجه به این‌که کیفیت آب و منابع آبی، از جمله عوامل تعیین‌کننده ...  بیشتر
اثرات متقابل لیزین و ال‌کارنتین بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای کیفی خون در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
7. اثرات متقابل لیزین و ال‌کارنتین بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای کیفی خون در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 61-69

چکیده
  چکیده به‌منظور بررسی اثرات متقابل لیزین و ال‌کارنتین (تارترات) بر رشد و برخی پارامترهای کیفی خون در بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، آزمایشی با 900 قطعه بچه‌ماهی با میانگین وزنی 50 گرم به‌مدت 2 ماه انجام ...  بیشتر
بررسی فیلوژنتیک 3 گونه از سوف‌ماهیان دریای خزر با استفاده از توالی‌یابی ژن 12s rRNA میتوکندریایی
8. بررسی فیلوژنتیک 3 گونه از سوف‌ماهیان دریای خزر با استفاده از توالی‌یابی ژن 12s rRNA میتوکندریایی
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 70-78

چکیده
  چکیده خانواده سوف‌ماهیان یکی از متنوع‌ترین خانواده‌های ماهیان آب شیرین محسوب می‌شود. تجزیه و تحلیل‌های سیستماتیک قبلی که جنس‌ها و گونه‌های مختلف خانواده سوف‌ماهیان را مورد بررسی قرار می‌دادند ...  بیشتر
فعالیت ضدمیکروبی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر غنی‌شده با اسانس دارچین بر روی فیله‌های فیل‌ماهی در شرایط نگهداری در یخچال
9. فعالیت ضدمیکروبی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر غنی‌شده با اسانس دارچین بر روی فیله‌های فیل‌ماهی در شرایط نگهداری در یخچال
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 79-89

چکیده
  چکیده فیلم پروتئینی زیست تخریب‌پذیر از طریق همراهی اسانس دارچین در غلظت‌های 4/0، 8/0 و 5/1 درصد حجمی/ حجمی با کنسانتره پروتئین آب پنیر ساخته شد. سپس فعالیت ضدمیکروبی آن در برابر 6 باکتری و یک قارچ شامل Lactobacillus ...  بیشتر
(گزارش کوتاه علمی) تأثیر خروجی کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss بر کیفیت آب نهر زرین‌گل استان گلستان
10. (گزارش کوتاه علمی) تأثیر خروجی کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss بر کیفیت آب نهر زرین‌گل استان گلستان
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 90-96

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات پساب مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بر روی پارامترهای کیفی آب نهر زرین‏گل می‌باشد.‌ در این مطالعه، دو کارگاه تکثیر پرورش ماهی و 6 ایستگاه نمونه‌برداری ...  بیشتر
(گزارش کوتاه علمی) بررسی میزان هم‌آوری و بازماندگی آرتمیای بکرزای (Artemia parthnogenetica) دریاچه اینچه گلستان در شرایط آزمایشگاهی
11. (گزارش کوتاه علمی) بررسی میزان هم‌آوری و بازماندگی آرتمیای بکرزای (Artemia parthnogenetica) دریاچه اینچه گلستان در شرایط آزمایشگاهی
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 97-103

چکیده
  چکیده در این مطالعه، برخی خصوصیات زیستی آرتمیای بکرزای (Artemia parthnogenetica) دریاچه اینچه واقع در استان گلستان در سال 1387 مورد مطالعه قرار گرفت. اختصاصات زیستی سیست آرتمیای جمع‌آوری شده از دریاچه اینچه شامل؛ ...  بیشتر