فون جانوران آبزی دریاچه پشت سد لار
1. فون جانوران آبزی دریاچه پشت سد لار
دوره 6، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 1-18

چکیده
  چکیده در این پژوهش، بررسی زنجیره‌های غذایی اکوسیستم دریاچه پشت سد لار و رژیم غذایی ماهیان آن انجام گرفت و پارامترهای هیدروبیولوژیک از جمله تراکم و پراکنش زئوپلانکتون، ماکروزئوبنتوز و ماهیان طی 12 مرحله ...  بیشتر