شناسایی کلادهای زوگزانتله‌های همزیست با گونه‌های مرجان‌های سخت به‌روش مولکولی در حوضچه‌های جزر و مدی جزیره هنگام خلیج فارس
1. شناسایی کلادهای زوگزانتله‌های همزیست با گونه‌های مرجان‌های سخت به‌روش مولکولی در حوضچه‌های جزر و مدی جزیره هنگام خلیج فارس
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 1-12

چکیده
  با توجه به اهمیت Zooxanthellae در پدیده سفید شدگی جوامع مرجان‌های آبسنگ ساز و به‌منظور روابط زیستی بین مرجان‌های آبسنگ ساز و جلبک‌های همزیست آنها در خلیج فارس و همچنین چگونگی پایداری و بقا مرجان‌ها در برابر ...  بیشتر
تاثیر نسبت ازت به فسفر و غلظت فسفر بر شکوفائی سیانوباکتر Nostoc sp. دریای خزر در محیط آزمایشگاه
2. تاثیر نسبت ازت به فسفر و غلظت فسفر بر شکوفائی سیانوباکتر Nostoc sp. دریای خزر در محیط آزمایشگاه
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 12-22

چکیده
  چکیده نسبت‌های متفاوت ازت به فسفر و غلظت‌های مختلف فسفر بر اساس محاسبات لگاریتمی تعیین و تأثیر تغییر این عوامل بر شکوفائی سیانوباکتر Nostoc sp. بررسی گردید. مطالعات طی 96 ساعت در محیط آزمایشگاه با شدت نور ...  بیشتر
کاربرد برخی پسماندهای عمل‌آوری شده غلات در جیره غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) درمرحله پرواری
3. کاربرد برخی پسماندهای عمل‌آوری شده غلات در جیره غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) درمرحله پرواری
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 23-33

چکیده
  چکیده در این تحقیق عملکرد رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مرحله پرواری با استفاده از دو نوع ضایعات صنایع عمل آوری شده غلات شامل ضایعات صنایع تولید نان و ماکارونی به‌عنوان منبع کربوهیدرات جایگزین در ...  بیشتر
تأثیر دوره‌های مختلف نوری بر شاخص‌های خونی در تاسماهی جوان ایرانی (Acipenser persicus )
4. تأثیر دوره‌های مختلف نوری بر شاخص‌های خونی در تاسماهی جوان ایرانی (Acipenser persicus )
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 47-56

چکیده
  چکیده در تحقیق حاضر جهت بررسی تعداد گلبول های قرمز خون، میزان هماتوکریت، هموگلوبین و تغییرات آنها نسبت به دوره‌های مختلف نوری، تعداد 450 قطعه تاسماهـی جوان ایرانی به مدت 60 روز تحـت 5 رژیم نـوری کـه عبارت ...  بیشتر
بررسی سن و رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه های دالکی و حله بوشهر
5. بررسی سن و رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه های دالکی و حله بوشهر
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 57-68

چکیده
   چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی سن و رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه‌های دالکی و حله بوشهر انجام گرفت. در این تحقیق، تعداد 2494 قطعه ماهی شیربت در طول دوره 14 ماه نمونه‌برداری صید گردید. بیشترین ...  بیشتر
اثر جیره غذایی حاوی دیاتوهیت طبیعی روی فاکتورهای رشد،‌ بازماندگی و کیفیت لاشه ماهی قزل‌آلا رنگین کمال (Oncorhynchus mykiss)
6. اثر جیره غذایی حاوی دیاتوهیت طبیعی روی فاکتورهای رشد،‌ بازماندگی و کیفیت لاشه ماهی قزل‌آلا رنگین کمال (Oncorhynchus mykiss)
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 69-76

چکیده
  چکیده به‌منظور بررسی اثر افزودن دیاتومیت طبیعی به‌جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) روی فاکتورهای رشد، بازماندگی و کیفیت لاشه، 3000 عدد بچه ماهی انگشت‌قد در سه تیمار با 3 تکرار مورد آزمایش ...  بیشتر
تأثیراسپرم‌گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی تاس ماهی ایرانی  (Acipenser persicus Borodin, 1897)
7. تأثیراسپرم‌گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 85-94

چکیده
  چکیده تحقیق حاضر در سال 1388، در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی و انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت صورت پذیرفت. جهت انجام این تحقیق از 11 مولد نر وحشی تاس‌ماهی ایرانی ...  بیشتر
مقایسه اندازه یاخته‌های گناد فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی
8. مقایسه اندازه یاخته‌های گناد فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 85-94

چکیده
  چکیده در این تحقیق گناد 75 فیلماهی (Huso huso) 3 و 4 ساله پرورش یافته در استخرهای بتونی مراکز تکثیر و پرورش شهید رجایی ساری (50 عدد) و شهید مرجانی آق قلا (25 عدد) از طریق بیوپسی مورد بررسی قرار گرفت پس از زیست سنجی ...  بیشتر
تاثیرافزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky )
9. تاثیرافزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky )
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 107-116

چکیده
  چکیده یکی از مسائل مهم در آبزی‌پروری نیاز به به‌دست آوردن یک تعادل بین سرعت رشد ماهی و استفادة بهینه از غذای فراهم شده است. در پرورش لارو ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مدیریت غذادهی نیز بسیار مهم می‌باشد، زیرا ...  بیشتر
بررسی تأثیر نوع خوراک بر رشد و بقاء نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)
10. بررسی تأثیر نوع خوراک بر رشد و بقاء نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 117-124

چکیده
  چکیده عوامل مختلفی بر رشد، میزان بقاء و کیفیت نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare) دخیل است. در این تحقیق، تأثیر نوع خوراک، بر میانگین وزن، طول، شاخص ضریب رشد ویژه (SGR)، افزایش وزن (WG) و بازماندگی نوزادان فرشته‌ماهی ...  بیشتر
تأثیر کوتاه مدت عنصر کادمیوم بر روی پارامتر‌های مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio L.)
11. تأثیر کوتاه مدت عنصر کادمیوم بر روی پارامتر‌های مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio L.)
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 34-42

چکیده
  چکیده در این تحقیق تأثیر کوتاه مدت دوز­های مختلف کادمیوم بر روی پارامترهای سرمی ‌‌مرتبط با متابولیسم استخوان شامل کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز در ماهی‌کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش ...  بیشتر