دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1387، صفحه 1-130 
1. تأثیر پربیوتیک (prebiotic) اینولین (inulin) بر شاخص تولید و تراکم باکتریایی دستگاه گوارش فیل ماهیان (Huso huso) جوان پرورشی

صفحه 1-11

رضا اکرمی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ عباس متین فر؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ رئوف مازندانی


2. بررسی اثرات سرب و کادمیم بر آب، رسوب و جوامع ماکرو بنتیک خور زنگی (از انشعابات خور موسی در خلیج فارس)

صفحه 13-25

حامد منوچهری؛ علیرضا نیکویان؛ تورج ولی نسب؛ فرزاد نژادبهادری؛ سیدمحمد ماجدی؛ رضا چنگیزی؛ الهه جعفریان مقدم


5. بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع بایوفولینگ ها در اسکله های بندر امام خمینی

صفحه 41-51

الهه خدابخش؛ سید محمد باقر نبوی؛ شایان قبادی؛ النا خدابخش؛ حسام خدابخش


8. تعیین وضعیت تروفی و پتانسیل تولید ماهی در دریاچه چغاخور

صفحه 71-75

رضوان موسوی ندوشن؛ محمدرضا فاطمی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ غلامحسین وثوقی