تأثیر روش‌های انجمادزدایی بر شاخص‌های شیمیایی، بیوشیمیایی و حسی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
1. تأثیر روش‌های انجمادزدایی بر شاخص‌های شیمیایی، بیوشیمیایی و حسی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 1-13

چکیده
  چکیده اثر تیمارهای مختلف انجمادزدایی (یخچال، آب، دمای محیط، و مایکروویو) روی ویژگی‌های شیمیایی (تیوباربیتوریک اسید، اسیدهای چرب آزاد و ترکیب اسید چرب)، بیوشیمیایی (pH و آب‌چک) و حسی ماهی سفید دریای خزر، ...  بیشتر
بررسی اثر پری‌بیوتیک تجاری ایمونوژن بر روی برخی فاکتورهای سیستم ایمنی ماهی شیربت Barbus grypus
2. بررسی اثر پری‌بیوتیک تجاری ایمونوژن بر روی برخی فاکتورهای سیستم ایمنی ماهی شیربت Barbus grypus
دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 14-23

چکیده
  چکیده ایمونوژن پری‌بیوتیکی تجاری است که محصول یک ترکیب طبیعی شامل چندین ماده محرک مانند بتاگلوکان و مانان‌الیگوساکارید که به‌عنوان مکمل غذایی در آبزی‌پروری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش ...  بیشتر
شناسایی، تراکم و پراکنش گروه‌های مختلف زئوپلانکتون در اعماق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر در سال 1388
3. شناسایی، تراکم و پراکنش گروه‌های مختلف زئوپلانکتون در اعماق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر در سال 1388
دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 27-35

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور شناسایی گروه‌های مختلف زئوپلانکتون (هولوپلانکتون)، پراکنش، تعیین تراکم و زی‌توده آن‌ها در 4 فصل و در اعماق مختلف آب در سال 1388 بوده است. نمونه‌برداری توسط تور زئوپلانکتون‌گیر ...  بیشتر
بررسی میزان ابتلاء کپور سرگنده (Aristhichthys nobilis) به انگل لرنه‌آ در فصل گرم سال در استخرهای پرورشی منطقه شوشتر استان خوزستان
4. بررسی میزان ابتلاء کپور سرگنده (Aristhichthys nobilis) به انگل لرنه‌آ در فصل گرم سال در استخرهای پرورشی منطقه شوشتر استان خوزستان
دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 36-42

چکیده
  چکیده برای بررسی میزان ابتلاء کپور سرگنده (Aristhichthys nobilis) به انگل لرنه‌آ در فصل گرم سال در استخرهای پرورشی منطقه شوشتر استان خوزستان از مجموع چهار مزرعه 275 عدد ماهی به‌وسیله تور ماهی‌گیری صید و در ظروف ...  بیشتر
فاکتورهای مؤثر بر رفتار صدف‌گزینی خرچنگ منزوی Clibanarius signatus در سواحل جزیره هرمز
5. فاکتورهای مؤثر بر رفتار صدف‌گزینی خرچنگ منزوی Clibanarius signatus در سواحل جزیره هرمز
دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 43-72

چکیده
  چکیده این مطالعه با هدف تعیین فاکتورهای مؤثر بر رفتار صدف‌گزینی خرچنگ منزوی، Clibanarius signatus در 6 ایستگاه واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز انجام پذیرفت. نمونه‌برداری از تابستان 1389 تا بهار 1390 و به‌صورت ...  بیشتر
تعیین سموم ارگانوکلره در رسوبات دریای خزر در سواحل استان مازندران و بررسی امکان تأثیر آن بر ماهیان کفزی‌خوار
6. تعیین سموم ارگانوکلره در رسوبات دریای خزر در سواحل استان مازندران و بررسی امکان تأثیر آن بر ماهیان کفزی‌خوار
دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 54-82

چکیده
  چکیده تعیین و اندازه‌گیری آفت‌کش‌های ارگانوکلره در رسوبات مناطق جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) با توجه به اهمیت تغذیه ماهیان کفزی‌خوار طی دو فصل بهار و تابستان سال 1387 در اعماق 10 متری در چهار منطقه ...  بیشتر
اثر عصاره گیاه صبر زرد (Aleo vera) بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus)
7. اثر عصاره گیاه صبر زرد (Aleo vera) بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus)
دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 65-73

چکیده
  چکیده در این پژوهش، اثر عصاره گیاه صبر زرد (Aleo vera) بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور سه غلظت 1/0، 2/0 و 5/0 درصد عصاره گیاه آلوئه‌ورا (در 3 تکرار) با خوراک مخلوط شده و ماهی‌ها ...  بیشتر
قابلیت سرخ کردن تحت خلأ در کاهش محتوای چربی فیله ‌ماهی کفال طلایی در مقایسه با شرایط اتمسفری
8. قابلیت سرخ کردن تحت خلأ در کاهش محتوای چربی فیله ‌ماهی کفال طلایی در مقایسه با شرایط اتمسفری
دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 74-84

چکیده
  چکیده سرخ کردن عمیق تحت خلأ یک فناوری جدید است که می‌تواند برای بهبود ویژگی‌های کیفی مواد غذایی سرخ‌شده مورد استفاده قرار گیرد چرا که در آن دماهای پایین‌تری برای سرخ کردن استفاده می‌شود و قرار گرفتن ...  بیشتر
بررسی ارتباط تغییرات فصلی هورمون پروژسترون در مولدین پرورشی ماده کپور هندی روهو (Labeo rohita) با فاکتورهای کیفی آب در اقلیم استان خوزستان
9. بررسی ارتباط تغییرات فصلی هورمون پروژسترون در مولدین پرورشی ماده کپور هندی روهو (Labeo rohita) با فاکتورهای کیفی آب در اقلیم استان خوزستان
دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 85-93

چکیده
  چکیده پروژسترون هورمون استروییدی می‌باشند که نقش مهمی در کنترل تولیدمثل و بلوغ جنسی در ماهیان دارد. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات هورمون پروژسترون در جنس ماده کپور هندی روهو (Labeo rohita) طی سال‌های 1389 تا ...  بیشتر