نشریه فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (JOURS) - کاربران