نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این بررسی به­منظور ارزیابی کارایی محرک ایمنی ایمونوژن در 4 سطح 0، 5/0، 1و 5/1 درصد ایمونوژن به جیره غذایی بچه­ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus)، با میانگین وزنی 36/0±21/1 به‌مدت 8 هفته صورت گرفت. بچه ماهیان روزانه با غذای دستی در 3 وعده تغذیه شدند. در انتهای دوره پرورش، میزان رشد و بازماندگی بچه­ماهیان کلمه مقایسه شد. نتایج نشان داد که اختلاف در افزایش وزن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و تولید خالص ماهی در ماهیانی که با جیره غذایی حاوی 5/1 درصد ایمونوژن تغذیه شدند، بالاتراز گروه شاهد بود. اما این تفاوت از نظر آماری معنی­دار نبود. درصد غذای خورده شده روزانه در ماهیانی که با جیره غذایی حاوی 5/1 درصد محرک ایمنی ایمونوژن تغذیه شدند بطور معنی­داری بالاتراز گروه شاهد بود. میزان بازماندگی در ماهیانی که با جیره غذایی حاوی 5/0 درصد محرک ایمنی ایمونوژن تغذیه شدند بالاتر از گروه شاهد بود، ولی از نظر آماری تفاوت معنی­دار نبود. در مجموع، افزودن محرک ایمنی ایمونوژن موجب افزایش کارآیی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه نمی­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Immunogen Stimulant on Growth and Survival of Common roach, Rutilus rutilus caspicus

نویسندگان [English]

  • azadeh nousratpour
  • Farahnaz Lakzaei

چکیده [English]

Abstract
This research carried out to evaluate efficiency of immune stimulant (immunogen) in four treatments (0, 0.5%, 1%, 1.5%) to the diet of young Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) with average body weight of 1.21±0.36 gr. for eight weeks. Fish were fed 3 times a day. At the end of cultivation period, the amount of growth and survival rate of common roach was compared. The results showed that, body weight increase, the percentage of body weight increase, specific growth rate and net production of fish in 1.5% treatment of immunogen was higher than control group but it didn’t reveal a significant difference. Moreover, the percentage of daily consumed food in 1.5% treatment of immunogen showed a higher significantly than control group. The survival rate in 0.5 treatment of immunogen was higher than control group but it didn’t show significant differences. In general, immunogen stimulant cann’t be used as a food supplementation for growth and survival in common roach cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Immunogen
  • growth
  • Survival
  • Rutilus rutilus caspics