نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف تأثیر جلبک‌های نانوکلروپسیس اکولاتا (Nannochloropsis oculata) و ایزوکرایسیس گالبانا (Isochrysis galbana) بر افزایش درصد اسیدهای چرب غیراشباع به‌خصوص اسیدهای چرب EPA (ایکوزاپنتانوئیک اسید) و DHA (دیکوزا هگزانوئیک اسید) در آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) انجام شد. به‌منظور بهینه‌سازی ترکیب غذایی آرتمیا ارومیانا و به دنبال آن افزایش ارزش غذایی آن به‌عنوان غذای زنده مورد استفاده در آبزی‌پروری، غنی‌سازی به‌خصوص در مرحله نائوپلیوس بسیار رایج است. در این آزمایش نتایج تأثیر استفاده از دو نوع ریز جلبک بالا با توجه به ترکیب غذایی آن‌ها، در بازه‌های زمانی مختلف (2، 4 و 6 ساعت بعد از جذب کیسه زرده نائوپلیوس آرتمیا) به‌منظور افزایش ارزش غذایی نائوپلیوس نام‌برده (در شرایط فیزیکوشیمیایی: شوری 15-10 گرم در لیتر، دمای 26-25 درجه سانتی‌گراد، pH 5/8-8 و نور 2000 لوکس) با تأکید بر EPA و DHA مورد بررسی و با گروه شاهد (گروه گرسنگی داده شده در هنگام غنی‌سازی تیمارها)، نائوپلیوس آرتمیا بلافاصله بعد از تخم‌گشایی و همچنین بلافاصله بعد از جذب کیسه زرده مقایسه گردید. نتایج غنی‌سازی نشان می‌دهد که بهترین زمان برای غنی‌سازی نائوپلی آرتمیا با جلبک‌های مورد نظر 2 ساعت پس از جذب کیسه زرده می‌باشد. نتایج نشان داد که میزان EPA و DHA به‌ترتیب در گونه ایزوکرایسیس گالبانا 74/1 و 13/0 میلی‌گرم در گرم وزن خشک و در گونه نانوکلروپسیس اکولاتا به‌ترتیب 218/1 و 22/0 میلی‌گرم در گرم وزن خشک بود. به این ترتیب بهترین گونه جلبک برای افزایش میزان EPA ایزوکرایسیس گالبانا با میزان 74/1 میلی‌گرم در گرم وزن خشک و در مورد افزایش DHA جلبک نانو کلروپسیس اکولاتا با میزان 22/0 میلی‌گرم در گرم وزن خشک می‌باشد و نسبت بین DHA/EPA: 12/0 می‌باشد که بین نمونه‌های بالا در مورد EPA و DHA و نسبت بین آن‌ها در مقایسه با نمونه شاهد از نظر آماری اختلاف معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enrichment of Artemia Urmiana Nauplii by using Nannochloropsis oculata & Isochrysis galbana Algae

نویسندگان [English]

  • sama karamifar
  • Ghobad Azari Takami
  • mahmood Karamifar

چکیده [English]

Abstract[1]
The study of Nannochloropsis oculata & Isochrysis galbana algae increase the percentage of unsaturated fatty acids, especially EPA and DHA fatty acids in Urmia Artemia (Artemia urmiana) was performed. Groups of 10-15 liters salinity, temperature in 25-26 °C, pH 5 / 8-8, 2000 lux light) with emphasis EPA and DHA, on the study and with control group (Group of hunger during the treatments enrichment), were compared. The results show that the best time Artemia nauplii for enrichment with algae about 2 hours after the yolk sac is absorbed. The best species of algae to increase the EPA was Isochrysis galbana with the 1.74 mg / g dry weight and increase DHA algae Nannochloropsis oculata with the 0.22mg/ g dry weight and ratio between DHA / EPA is: 0.12. The examples above that of the control sample is statistically significant.
 
* Corresponding authors; Email: sama.karamifar@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Artemia urmiana
  • enrichment
  • Nannochloropsis oculata
  • Isochrysis galbana