نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر به­منظور ارزیابی تأثیر ماده بیوموس (مانان الیگو ساکارید) به­عنوان یکی از انواع پربیوتیک بر رشد و بقاء کپور ماهیان جوان دریایی (Cyprinus carpio) انجام شد. این تحقیق با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح 0، 2/0، 4/0 و 6/0 درصد بیوموس در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. بچه ماهیان با میانگین وزنی 42/0 ± 88/10 گرم و تراکم 35 عدد در هر حوضچه ونیرو به­مدت 8 هفته با جیره­های آزمایشی تا حد سیری تغذیه شدند. نتایج حاصل از آنالیز آماری تاثیر مثبت افزایش سطح پربیوتیک بیوموس را بر برخی شاخص­های رشد و تغذیه نظیر وزن نهایی (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، فاکتور وضعیت (CF) و نرخ بقاء (SR) کپور ماهیان دریایی نشان داد؛ به­طوری­که در سطح 6/0 درصد بیوموس در جیره غذایی مقادیر فاکتورهای فوق­الذکر در مقایسه با سایر تیمارها افزایش یافت. نتایج این مطالعه نشان می­دهد پربیوتیک بیوموس در سطح 6/0 درصد تا حدودی بر افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه در ماهی کپور دریایی تاثیر دارد. نتایج آنالیز ترکیب شیمیایی لاشه حاکی از عدم اختلاف معنی­دار بین تیمارهای آزمایشی بود (05/0<P). همچنین این پربیوتیک می­تواند تا حدودی در سطوح 4/0 و 6/0 درصد مکمل مناسبی برای جیره غذایی ماهی کپور دریایی باشد. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of perebiotic Bio-mos (Mannan Oligosaccharide) on some of growth indices, surviving and body composition of Cyprinius carpio

نویسندگان [English]

  • mahshid shamloofar
  • reza akrami

چکیده [English]

Abstract
Present study was done in order to evaluate the effect of Bio-mos (Mannan Oligosaccharide) as a kind of prebiotic on growth and survival of juvenile wild carp. This research was designed a completely randomized design in four levels of 0, 0.2, 0.4 and 0.6% bio-mos and in four treatment with three  replicates. 35 carp juveniles with average weight of 10.8±0.4 gr. were stocked in each tank and fed during 8 weeks. The results of statistics analysis showed the positive effect of increasing level of bio-mos on some of the nutrition and growth indices like general weight (WG), special growth rate (SGR), condition factor (CF), and survival rate (SR) of wild carp. So that in the level of 0.6 % bio-mos, the amount of mentioned factors increased in comparison with other treatments. Results of this study showed that diets with 0.6 % supplementary bio-mos has effects on increasing of operation of growth and nutrition efficiency in wild carp. The results of chemical analysis of body composition did not show any significant differences between treatments. Also this prebiotic in level of 0.4 and 0.6 can be a suitable supplementary in the diet of wild carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Prebiotic
  • Bio-mos
  • Cyprinus carpio
  • growth
  • body composition