نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
بررسی واکنش­های استرسی بچه­ماهیان انگشت­قد قزل­آلای رنگین­کمان، Oncorhynchus mykiss بر روی پارامترهای کیفی­ آب­ نظیر: اکسیژن­ محلول DO، آمونیوم ­دفعی NH4+و نوساناتpH  در 6 گروه آزمایشی  ppm5، 10، 20 ماده بیهوشی لیدوکائین­ هیدروکلراید،  ppm5، 10، 30 عصاره­ گل­میخک و 1 گروه شاهد مشابه آزمایشات شبیه‌سازی بر روی بچه­ماهیان انگشت­قدWinter flounder Pleuronectes  تحت تاثیر ماده بیهوشی لیدوکائین‌ هیدروکلراید در 3 نوبت تکرار و بازه­های زمانی یک ساعت یک­بار به مدت 5 ساعت شبیه­سازی انجام پذیرفت که نتایج حاصله پس از گذشت 5 ساعت حاکی از کاهش نسبی غلظت اکسیژن ­محلول تا ppm 42/4 و افزایش نسبی آمونیوم ­دفعی تا mg/l 45/0 بدون تلفات در گروه­های تیمار لیدوکائین­هیدروکلراید به همراه کاهش شدید غلظت اکسیژن­ محلول و افزایش شدید آمونیوم ­دفعی تا ppm 1/2 و mg/l 04/2 در 2 گروه تیمار ppm 30 و 10 عصاره گل‌میخک به واسطه خواص بالای بیهوشی اورژنول و کاریوفیلین این عصاره بوده که بچه­ماهیان از مرحله شوک بیهوشی خارج نشده و دچار تلفات 100% گردیدند. هدف از شبیه­سازی حمل و نقل طولانی مدت بچه ماهیان انگشت­قد قزل­آلای رنگین­کمان به­صورت مجزا با دو عصاره گیاهی گل­میخک و ماده شیمیایی لیدوکائین­هیدروکلراید بررسی سنجش مقاومت این گونه ماهی پرورشی، اقتصادی بوده که نتایج حاصله حاکی از تاثیرگذاری مثبت و غیرسمی ماده بیهوشی لیدوکائین­هیدروکلراید علی­الخصوص تیمار ppm20 نسبت به 2 گروه تیمار  ppm10 و 5 همین ماده بیهوشی و 3 گروه تیمار عصاره گل­میخک نسبت به گروه شاهد در کنترل شرایط حیاتی و فعالیت­های متابولیسم­دفعی بچه ماهیان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anesthetic effects of Lidocaine-hydrochloride and Caryophillium aromaticus in simulated transport experiment on quality parameters of rainbow trout juvenile Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • s.ehsan saberi
  • abas Sadeghloo
  • farahnaz Lakzaei

چکیده [English]

Abstract
Simulated transportation of rainbow trout Oncorhynchus mykiss fingerlings to study stress reactions the effects of Lidocaine hydrochloride and Caryophillium aromaticus on water quality parameters Dissolved oxygen (DO), ammonia nitrogen (NH4+) and pH of control group and treated group of 5, 10, 20 ppm Lidocaine hydrochloride and 5, 10, 30ppm Caryophillium aromaticus similar experiments simulating the park et al (2009) of Winter flounder Pleuronectes effected Lidocaine hydrochloride Done separately for each period of 5 hours in 3 replicate samples in the results relative decline DO 4.42 ppm and increase NH4+ 0.45mg/l after 5h without loss of sample groups Lidocaine hydrochloride but increase NH4+ 2.04mg/l and the sharp decline DO 2.10ppm after 5h caused the juveniles were suffering losses %100 due to the high concentration of anesthetic Caryophillium aromaticus shock and did not leave. The purpose of simulating long-term transport juveniles Oncorhynchus mykiss separated by an anesthetic Lidocaine hydrochloride and Caryophillium aromaticus measure strength and economic of these results is non-toxic and effective anesthetic being also group 20 ppm Lidocaine hydrochloride is an effective rate in the Caryophillium aromaticus 5 ppm and control group critical condition operations metabolism excretion are juveniles Oncorhynchus mykiss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rainbow trout
  • Anesthetic
  • Transport
  • Caryophillium aromaticus excretion
  • Lidocaine hydrochloride