نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اطلاع از ترکیب شیمیایی ماده غذایی مصرفی توسط انسان یکی از اصول مهم در تهیه جیره­های غذایی می­باشد. تاس­ماهی سیبری به دلیل دارا بودن رشد خوب در اندازه‌های مختلف در سیستم‌های پرورشی و توانایی تولید مثل جنسی در اسارت گونه پسندیده و مرغوبی برای آبزی پروری به شمار می‌آید. در این بررسی ترکیبات شیمیایی فیله و برخ شاخص‌های بیوشیمیایی و آنزیمی سرم خون تاس­ماهی سیبری در اوزان مختلف بررسی شد. ماهیان در 5 گروه متوسط وزنی 7/0-5/0 کیلوگرم، 5/2-2 کیلوگرم، 7-6 کیلوگرم، 12-10 کیلوگرم و 17-15 کیلوگرم و با 3 عدد ماهی از هر گروه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی حاضر نشان داد که با افزایش وزن و اندازه ماهی میزان پروتئین، خاکستر و فیبر کاهش و میزان چربی افزایش می­یابد (P< 0.05) اما میزان رطوبت در وزن‌های مختلف اختلافی ندارد (P> 0.05). نتایج بررسی حاضر نشان داد وزن ماهی بر شاخص­های بیوشیمیایی سرم خون ماهی تاثیر گذار است. به‌طوری‌که با افزایش وزن میزان کلسترول، تری­گلیسرید، اوره و آهن افزایش می‌یابد (P< 0.05) اما میزان آلبومین، کلسیم، سدیم و پتاسیم بدون تغییر می­باشد (P> 0.05). ضمن اینکه بیشترین میزان پروتئین در گروه وزنی ۶ تا ۷ کیلوگرم بوده است. همچنین میزان شاخص­های استرس (گلوکز و کورتیزول) با افزایش وزن افزایش یافته و میزان آنزیم‌های سرم نیز در وزنهای پایین بیشتر بوده است (P< 0.05). نتایج بررسی حاضر نشان داد که میزان اندازه و وزن ماهی بر ترکیبات شیمیایی فیله و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و آنزیمی سرم خون ماهی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chemical composition of fillet and some biochemical and enzymatic parameters of blood serum in Siberian sturgeon (Acipenser baerii, Brandt, 1869) at different weights

نویسندگان [English]

  • Firuz Zahed
  • m Mohammad Nejad

چکیده [English]

Abstract
    Knowing the chemical composition of food consumed by humans is one of the important principles in preparing diets. The Siberian sturgeon is a good species for aquaculture due to its good growth in different sizes in breeding systems and its ability to reproduce sexually in captivity. In this study, the chemical composition of fillet and some biochemical and enzymatic indicators of blood serum in Siberian sturgeon in different weights were investigated. Fish in 5 groups of mean weight of 0.5-0.7 kg, 2.5-2 kg, 6-7 kg, 10-12 kg and 15-17 kg and with 3 fish from each group were studied. The results of the present study showed that with increasing weight and size of fish, the amount of protein, ash and fiber decreases and the amount of fat increases (P <0.05), but the amount of moisture at different weights does not differ (P> 0.05). The results of the present study showed that fish weight affects the biochemical parameters of fish serum, so that with increasing weight, the amount of cholesterol, triglyceride, urea and iron increases (P <0.05), but the amount of albumin, calcium, sodium and potassium did not change (P> 0.05). While the highest amount of protein in the weight group was 6 to 7 kg. Also, the level of stress indices (glucose and cortisol) increased with weight gain and the amount of serum enzymes was higher at low weights (P <0.05). The results of the present study showed that the size and weight of fish affect the chemical composition of fillet and some biochemical and enzymatic factors of fish blood serum.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Weight
  • Protein
  • Fat
  • blood
  • Siberian sturgeon