نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف ارزیابی اثر مکمل غذایی بتائین به‌عنوان ماده جاذب بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus) طی مدت 8 هفته انجام شد. تعداد 240 عدد بچه‌ماهی کلمه با وزن متوسط 23/0± 23/6 گرم با تراکم 20 عدد در مخازن توزیع و تغذیه شدند. چهار تیمار با سطوح مختلف بتائین شامل صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد به جیره غذایی تجاری (شامل 13/41 درصد پروتئین و 42/8 درصد چربی) افزوده شد. شاخص‌های رشد و تغذیه شامل وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، میزان بازماندگی، ترکیب لاشه بدن و مقاومت به استرس‌های محیطی شامل شوک حرارتی (دمای 40 درجه سانتی‌گراد)، شوک قلیائیت (12pH=)، شوک اسیدیته (2pH=) و شوک شوری (150 گرم در لیتر) ارزیابی شدند. براساس نتایج حاصله تفاوت معنی‌داری در پارامترهای رشد بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (05/0<P). تفاوت معنی‌داری در بازماندگی ماهیان بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید (05/0<P). تفاوت معنی‌داری در میزان چربی و خاکستر لاشه بین تیمارها مشاهده نگردید (05/0<P) ولی بیش‌ترین میزان پروتئین لاشه در تیمار 1 درصد بتائین به‌دست آمد (05/0P<). بیش‌ترین مدت زمان زنده‌مانی ماهیان در در مقابله با استرس حرارتی (05/0<P) و اسیدی در تیمار
1 درصد بتائین (05/0P<)، در تست شوری در تیمار شاهد (05/0P<) و در تست قلیائیت در تیمار 5/0 درصد (05/0P<) بتائین به‌دست آمد. در نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت با توجه به نبود تفاوت معنی‌دار در بیش‌تر شاخص‌های مورد بررسی به‌نظر می‌رسد مکمل غذایی بتائین نمی‌تواند در بهبود عملکرد رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of betafin as a feed attractant on growth performance, survival, body composition and resistance to stress of Caspian Roach (Rutilus rutilus)

نویسنده [English]

  • behruz ghabeli

چکیده [English]

Abstract[1]
Effect of dietary betain as a food attractant on growth, survival, body composition and resistance to stress in Caspian roach (Rutilus rutilus) were investigated for 8 weeks. 240 individuals of Caspian roach by the weight of 6.23±0.23 g and density of 20/tank fed in fiberglass tanks. Four treatments of different levels of betain including 0 (control), 0. 5, 1.0 and 1.5 percent added to diet (contained 41.13% protein and 8.42% fat). At the end of the study, growth and feeding factors including final weight, weight gain, feed conversion ratio, specific growth rate, survival rate, body composition and resistance to environmental stressors including thermal (40 oC), alkalinity (pH=12), acidity (pH=2) and salinity stress (150 g/lit) were assessed. According to the results, there were no significant differences in growth, feeding parameters and survival rate between fish fed control and betain supplementation diets (P>0.05). No significance difference was observed in lipid and ash carcass (P>0.05), but the highest of carcass protein was obtained in 1% betain (P<0.05). The longest surviving time against thermal stress (P>0.05) and acidity stress (P<0.05) were due to 1% of betain and highest rate in salinity stress was due to control (P<0.05) and highest survival rate after alkalinity stress was due to 0.5% betafin (P<0.05). Totally considering no significant differences in most parameters betain is not recommended to improve the growth, surviving and resistance to stress in roach juveniles.
 
* Corresponding Authors; Email: b.ghabeli@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Betafin
  • growth
  • Survival
  • body composition
  • Stress
  • Rutilus rutilus