نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

1 کارشناس‌ارشد گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، واحد لاهیجان، ایران

چکیده

چکیده
در روند تکثیر ماهی عوامل متفاوتی از جمله کیفیت و کمیت تخمک و اسپرم مولدین دخیل می‌باشند که در بحث کیفیت اسپرم فاکتورها و عواملی هم‌چون pH، درصد تحرک، مدت زمان تحرک، تراکم و اسمولاریته موجود در پلاسمای اسپرم مورد بررسی قرار می‌گیرند. این پژوهش در فروردین‌ماه 1390 در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت صورت پذیرفت. براساس نتایج به‌دست آمده، میانگین و انحراف معیار پارامترهای اسپرم‌شناختی در ماهیان 3 و 4 ساله مورد بررسی به‌ترتیب اسمولاریته (9/11±6/329، 9/11±4/343 عدد)، اسپرماتوکریت (4/7±2/47، 99/2±5/44 عدد)، مدت زمان تحرک اسپرم (8/12±5/60، 1/6±3/66 ثانیه)، درصد تحرک اسپرم (7/6±80، 9/3±5/83 درصد)، تراکم اسپرم (8/3199657±17828750، 5/2090454±18000000 میلی‌متر مکعب) و pH اسپرم (51/0±79/7، 26/0±61/7) محاسبه شد. همچنین ارتباط بین اسمولاریته، درصد تحرک اسپرم، مدت زمان تحرک اسپرم و تراکم اسپرم با پارامترهای کارایی تکثیر مصنوعی (درصد لقاح و درصد تفریخ) مثبت، معنی‌دار و مستقیم ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of spermatological characteristics on artificial propagation efficiency of immigrant kutum (Rutilus frisii kutum, Kameneskii 1901) to Sefidroud River

نویسنده [English]

  • S.Z Fallah Shamsi

1 M.Sc., Dept. of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran and Young Researchers Club Member, Lahijan, Iran

چکیده [English]

Abstract[1]
Different factors such as the quality of ova and sperm are involved in propagation process. Mobility percentage, pH, mobility duration, compaction and osmolarity of sperm which affect the quality of sperm were tested in this research. This study was carried out in April 2011 in Shahid Ansari Bony Fishes Propagation and Rearing Center. According to the results, mean and standard deviation of ions in 3 and 4 years old fish were 329.6±11.9 and 343.4±11.9 osmolarity, 47.2±7.4 and 44.5±2.99 spermatocrit, 60.5±12 and 66.3±6.1 mobility duration, 80±6.7 and 83.5±3.9 mobility percentage, 17828750±3199657.8 and 18000000±2090454.5 compaction of sperm and 7.79±0.51 and 7.61±0.26 pH of sperm. The correlation between osmolality, mobility percentage, mobility duration and compaction of sperm with parameters of artificial propagation efficiency (fertilization percentage and hatching rate) was investigated positive, significant and direct.  
 
* Corresponding Authors; Email: zahra.falah52@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spermatological parameters
  • Sefidroud River
  • Artificial reproduction
  • Kutum