نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف مطالعه ساختار استخوان‌شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) به اجرا درآمد. در مجموع، تعداد 5 قطعه ماهی کلمه دریای خزر از صیدگاه بندرترکمن از ماهی‌گیران محلی خریداری شد. نمونه‌های شفاف شده و قطعات جدا شده از آن‌ها توسط اسکنر Epson v700 مجهز به حمام گلیسیرین اسکن و تصویربرداری شدند. بررسی ساختار استخوانی نیز توسط یک دستگاه استریومیکروسکوپ MS5Leica بررسی و توصیف گردید. ویژگی‌های اسکلت ماهی کلمه در سه بخش اسکلت جمجمه، تنه و دم برای توصیف شکل استخوان آن مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Osteological characteristics of Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus)

نویسنده [English]

  • a Kamali

1 Dept. of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan. Iran

چکیده [English]

Abstract[1]                                                      
This study was conducted to study of osteological structure of the Caspian roach
(Rutilus rutilus caspicus). Five specimens of Caspian roach was purchased from local fishermen from the Turkmen Harbor. The cleared and stained specimens and their separated parts were scanned and photographed using an Epson v700 scanner equipped to glycerin bath. The bone structures were examined and described using a stereomicroscope Leica (MS5). Characteristics of the Caspian roach’s skeleton including cephalic, post-cranial, caudal regions were described in detail to provide the osteological feature of the Caspian roach.
 
* Corresponding Authors; Email: kamali.abolghasem@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Osteology
  • Caspian roach
  • Neurocranium
  • Skeleton