نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
به‌دلیل کمبود منابع آب شیرین در کشور ایران، استفاده از منابع آب‌های لب‌شور و شور برای تولید محصولات شیلاتی مورد توجه قرار گرفته است. ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌دلیل توانایی سازگاری با آب لب‌شور بیشتر از سایر گونه‌های پرورشی مورد توجه می‌باشد. در این پژوهش شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلا در آب لب‌شور ppt 14 مستخرج از منابع آبی زیرزمینی در منطقه اسفراین (خراسان شمالی) در دو استخر خاکی به مساحت هر یک 3000 مترمربع با عمق مفید 8/1 متر در یک دوره پرورش 160 روزه (پاییز و زمستان) مورد بررسی قرار گرفت. ذخیره‌سازی اولیه بچه‌ماهیان در هر استخر 23000 عدد با میانگین وزنی 5/1±7/22 گرم بود. به‌دلیل تفاوت در نرخ بازماندگی ماهیان در استخر 1 (82 درصد) و 2 (88 درصد)، اختلاف در سایر پارامترها در پایان دوره پرورش معنی‌دار بود (05/0>P). به‌طوری‌که به‌ترتیب در استخرهای 1 و 2 بازدهی غذا 02/0±88/0 و 02/0±82/0، ضریب چاقی 01/0±42/1 و 03/0±29/1 و ضریب رشد ویژه 01/0±51/1 و 02/0±40/1 درصد در روز، نسبت کارآیی پروتئین 05/0±26/2 و 06/0±11/2 و ضریب تبدیل غذایی 02/0±18/1 و 04/0±25/1، میانگین وزن نهایی 7±390 و 7±340 گرم تعیین شد. نتایج نشان داد که بچه‌ماهیان در دو استخر بر خلاف اختلاف نسبی در شاخص‌های رشد، از وضعیت خوبی در پرورش با آب لب‌شور برخوردار بوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indicators growth rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in earthen ponds with use of underground brackish water

نویسنده [English]

  • mahmood Ghanei Tehrani

چکیده [English]

Abstract[1]
Because of the scarcity of fresh water resources in the country, the use of brackish and saline water resources for fisheries products is taken into consideration. In this study, growth rainbow trout with brackish water (14 ppt) extracted from underground water sources in the area Esferayen (North Khorasan) in earthen ponds with an area of 3000 square meters with a good depth of 1.8 m was studied. The period of pisciculture were160 days (autumn and winter).
The number of primary fish stock in each earth pond was 23000 and average weight of fish
22.7 ± 1.5 g. At the end of rearing period, because of differences in the survival rate of fish in pond1 (82%) and 2 (88%), differences in other parameters were significant (P<0.05). So that in pond of 1 and 2 were determined FE: 0.88±0.02, 0.82±0.02; CF: 1.42±0.01, 1.29±0.03;
SGR: 1.51±0.01, 1.40±0.02% /day-1; PER: 2.26±0.05, 2.11±0.06; FCR: 1.18±0.02, 1.25±0.04 and FW: 390±7, 340±7 g. respectively. The results showed that,Oncorhynchus mykiss fingerling have good growth in each pond with brackish water, whereas have difference relative in growth indicator.* Corresponding Authors; Email: salamyaran60@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oncorhynchus mykiss
  • brackish water
  • growth
  • Earthen ponds