نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
این تحقیق به‌منظور سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارائه راهکارهای توسعه مصرف آن در استان مازندران انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل خانوارهای شهری و روستایی استان مازندران به تعداد 1000 خانوار بوده است که نمونه­گیری در دو گروه شاغلین دولتی و آزاد به روش تصادفی انجام شد. پرسشنامه‌ای با هدف بررسی ویژگی­های فردی پاسخگویان، مزایای مصرف آبزیان، تنگناهای مصرف آبزیان و عادات خرید و مصرف آبزیان در اختیار افراد قرار گرفت. براساس نتایج این مطالعه میانگین میزان مصرف آبزیان بین دو گروه شاغلین دولتی و آزاد اختلاف معنی داری نداشت، شرایط مطلوب مصرف آبزیان در بین دو گروه مورد مطالعه، بین 9 تا 11 کیلوگرم برآورد گردید. نتایج رگرسیون چندگانه، 5 عامل میزان تحصیلات، میزان درآمد، تعداد اعضای خانواده، قیمت بالای آبزیان و عدم آشنایی لازم با پخت آبزیان در تعیین میزان مصرف آبزیان معنی­دار بودند و 8/51 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق (مصرف آبزیان) تبیین کردند. جهت توسعه مصرف آبزیان پیشنهاد می‌شود که برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اطلاعات و فرهنگ عمومی، تنوع بخشی به روش­ها و برنامه‌های ترویج و اشاعه مصرف آبزیان، گسترش مراکز توزیع و تولید آبزیان و کمک به فعالیت تعاونی‌ها و اتحادیه در عرصه بازاریابی آبزیان و اتخاذ سیاستهای حمایتی از جامعه صیادی برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی ایشان و در نهایت کاهش قیمت آبزیان، مورد توجه برنامه ریزان توسعه مصرف آبزیان و سلامت اجتماعی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring of per capita aquatic consumption and assessing barriers and development strategies for consumption in Mazandaran province

نویسنده [English]

  • hossein chitsaz

چکیده [English]

Abstract
The main objective of this research was determination and analysis of the aquaticconsumption in the urban and rural areas, Mazandaran province. The survey method was used to achieve the research objectives and the main instrument of the research was a researcher made questionnaire. The questionnaires was completed by visiting each of the research samples (Urban and rural households). 1000 number of them was assigned to the sample based on multi-stage random sampling method. A standard formula was used to estimate the amount of aquaticconsumption.  The results showed that the average of per capita consumption in Mazandaran  is 10.65 kg, in urban area 8.85 kg and in rural area 8.35 kg/y. On the other hand, inflation and lack of local shopping mall near the workplace and residence are considered as the main problems and obstacles of the consumption level. Regression analysis results also showed that five variables including education level, number of household members, price, income level and knowing how to cooking aquaticexplained more than 57 percent of the change in the consumption of aquatic (R2= 0.57). In the end it is proposed that planning for increasing the levels of information and public culture, diversifying the methods and programs of the extension service and promoting of the aquaticconsumption, expansion of aquaticdistribution and production centers and assistance to cooperative activities and unions in the field of aquaculture marketing and adopting supportive policies for fishing community in order to promoting their welfare and ultimately reducing the price aquatic be considered by aquatic consumption and public health planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Per capita consumption of aquatic
  • Aquatic quality
  • Aquatic supply
  • Mazandaran