نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
بسیاری از گیاهان دارای خواص دارویی بوده و دارای اثر آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی می‌باشند. اخیراً توجه به ترکیبات آنتی‌اکسیدانی طبیعی به‌منظور استفاده در صنایع دارویی و غذایی به‌دلیل عوارض ناخواسته آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی افزایش یافته است. ترکیبات پلی‌فنل از جمله ترکیبات بسیار مهم گیاهان بوده که دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی می‌‌باشند. این ترکیبات در تمام اندام‌های گیاهان یافت‌شده و بنابراین جزء مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می‌دهند. در این مطالعه، شرایط استخراج شامل استفاده از سه حلال آب، اتانول و آب/ اتانول به نسبت 1 به 15 حلال به نمونه به‌مدت 24 ساعت بود. فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های حاصل با دو روش قدرت کاهندگی آهن و خاصیت آنتی‌اکسیدانی کل مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر تیوباربیتوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد برای ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی این عصاره به‌کار رفت.اثرات آنتی‌اکسیدانی بیلهر در سیستم روغن ماهی نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین مقادیر تیوباربیتوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد با نمونه شاهد وجود دارد و توانست به‌خوبی در طی نگهداری از روغن ماهی محافظت کند. بنابراین عصاره بیلهر می‌تواند به‌عنوان یک ترکیب با خواص کاربردی دارای اهمیت می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antioxidative effect of Dorema aucheri and its utility in fish oil

چکیده [English]

Abstract[1]
Herbs are used in many domains, including medicine, nutrition and flavorings. Many species have been recognized to have pharmaceutical properties, e.g. antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial and anticarcinogenic effects. Recently, there has been an increased interest in identifying natural antioxidant compounds for use in pharmaceutical and food industries, mainly due to increased unintentional side-effects of synthetic antioxidants. Polyphenols are the major plant compounds with antioxidant activity. They are ubiquitous in all plant organs and are, therefore, an integral part of the human diet. In this study, Extraction conditions included three solvents (ethanol, water, water/ethanol), ratios of solvent to sample (1: 15) and extraction times (24). Ferric reducing power and total antioxidant activities of the extracts were determined. The thiobarbituric acid (TBA) value and the free fatty acid value (FFA) were used to assess the antioxidant activity of these extracted oils. The antioxidant effects of Dorema aucheri extract in fish oil system showed significant differences from the control for TBA and FFA values and preserved well during storage. Dorema aucheri could be important as a raw material and functional product. 
 * Corresponding Authors; Email: narges.mohammadi91@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Free fatty acid
  • thiobarbituric acid
  • Antioxidant effect
  • shelf life