نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
نوکلئوتیدها با عملکردهای گوناگونی که بر سیستم ایمنی، متابولیسم سلول، بهبود کارایی جذب در دستگاه گوارش و بهبود سیستم ایمنی و متابولیسم چربی و پروتئین می‌گذارند امروزه مورد توجه آبزی‌پروری قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد، بقا و برخی شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپور معمولی (240 عدد) مورد بررسی قرار گرفت. نوکلئوتید جیره در 4 سطح 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد به جیره غذایی اضافه و جیره بدون نوکلئوتید برای تغذیه تیمار شاهد استفاده گردید. هر جیره به‌صورت تصادفی برای ماهیان با متوسط وزن اولیه 2/0±74/4 گرم در سه تکرار اختصاص داده شد. بعد از 8 هفته تغذیه تیمار حاوی 1 درصد نوکلئوتید افزایش معنی‌داری در غذای نسبی خورده شده نسبت به تیمار شاهد نشان داد (05/0P<). در سایر شاخص‌های رشد مانند افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه و روزانه و ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0P>). نتایج سنجش پارامترهای خون‌شناسی نشان داد نوکلئوتید بر شاخص‌های خونی اثر داشته مثبت داشته و بیش‌ترین میزان گلبول سفید، گلبول قرمز و هموگلوبین در تیمارهای حاوی نوکلئوتید مشاهده شد (05/0P<). در میزان بازماندگی نیز اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0P>). نتایج این پژوهش بیانگر این بود که نوکلئوتید جیره در سطوح 1 و 5/1 درصد دارای اثرات مثبت بر پارامترهای خون‌شناسی ماهی کپور معمولی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of dietary nucleotides on growth, survival and some hematological parameters of common carp (Cyprinus carpio)

چکیده [English]

Abstract[1]
Nucleotides improve immune and digestive systems by various functions such as effecting on immune system, cell metabolism and absorption off at and protein. Recently, they has been considered widely in aquaculture. In this study, effects of dietary nucleotides on the growth, survival and some hematological indices of common carp (Cyprinus carpio, N=240) were investigated. Three levels of nucleotides (0.5, 1 and 1.5%) were added to fish diet. The fishes (Weight=4.74±0.2 g, replication=3) were fed on the diet and a group of fish were fed on a diet without nucleotide as the testing group for 8 weeks. After 8 weeks of treatment diet containing %1 nucleotide significant increase in relative food eaten revealed that, compared to control (P<0.05). The other growth parameters such as weight gain, feed conversion ratio, specific growth rate and feed conversion, daily and found no significant treatments (P>0.05). Hematology parameters measured results showed that nucleotides have had a positive effect on blood parameters and the highest white blood cells, red blood cells and hemoglobin were observed in treatments containing nucleotides (P<0.05). The survival rate was also significantly different between treatments (P>0.05). The results suggest that dietary nucleotides in levels 1and 1.5% had positive effects on common carp Hematology parameters. * Corresponding Authors; Email: t.lukhi3@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nutrition
  • Hematology
  • Common carp
  • Nucleotide