نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از این مطالعه تعیین تأثیر تراکم ذخیره‌سازی بر شاخص‌های زیستی و هماتولوژی در بچه‌ماهی شیب بود. 446 عدد بچه‌ماهی شیب با میانگین وزنی 7±7/93 گرمی و میانگین طولی 9/8±2/13 سانتی‌متر انتخاب و به‌مدت
60 روز در حوضچه‌های 4 مترمربعی، در 3 تیمار تراکمی 5/1، 3 و 6 کیلوگرم در مترمکعب و سه تکرار در استان خوزستان (دزفول) نگه‌داری شدند. سنجش مشخصات زیستی (طول و وزن) ماهی‌ها و شاخص‌های خون‌شناسی آن‌ها، در روز صفر، سی‌ام و شصت‌ام در هر سه تیمار صورت پذیرفت. در انتهای آزمایش افزایش رشد طولی و وزنی قابل‌توجهی در تیمارهای مختلف مشاهده و اختلاف میزان رشد بین تیمارها معنی‌دار نبود. اختلاف معنی‌داری از نظر میزان هماتوکریت، گلبول‌های قرمز، تعداد کل گلبول‌های سفید، لکوسیت‌ها، لنفوسیت‌ها، نوترفیل‌ها و آئوزینوفیل‌ها بین تیمارها مشاهده نشد (05/0<P). شاخص‌های رشد در تراکم‌های معرفی شده طی مدت 8 هفته پرورش اختلاف معنی‌داری در شیب‌ماهی ایجاد نکرد که نشان می‌دهد این گونه شرایط پرورش در تراکم‌های معرفی شده را به خوبی تحمل نموده و با توجه به فاکتورهای زیست‌سنجی، این گونه ماهی شرایط مناسبی به‌منظور توسعه پرورش ماهیان خاویاری و معرفی به‌عنوان گونه جدید پرورشی، در این منطقه را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of stocking density on biology and hematological indices of Acipencer nudiventris juvenile

چکیده [English]

Abstract[1]
The effect of stocking density on biology and hematological indices (WBC, RBC, hematocrit, lymphocyte, monocyte, eosinophil, neutrophil) Acipencer nudiventris juvenile were studied. 446 individual of Acipencer nudiventris with the mean Weight (93.7±7.00) g and length (13.2±8.9) cm were introduced in 4 m2 tanks. This research was conducted in 3 density treatments (1.5, 3, 6 kg/m3) with 3 replicate in Khuzestan (Dezful) for 60 days. Biometry (weight, standard length) and hematological indices was measured at start point, 30th & 60th day. At the end of this study significant increasing in weight and standard length were observed without any significant difference between treatments (P>0.05). Hematocrit percentage of 6 kg/m3 was more than another treatments. Analysis of other hematological factors did not show significant difference between treatments. Density rate to 6 kg/m3 did not had negative effects on biological parameters of Acipencer nudiventris, The result confirmed that  this species can tolerate culture condition in Khuzestan and it could be a new potential for introducing in aquaculture system in of this region.* Corresponding Authors; Email: hekmatpourf@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Acipencer nudiventri juvenile
  • stocking density
  • Hematological indices