نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
امروزه استفاده از منابع آبی لب‌شور و شور برای تولید آبزی‌پروری روندی رو به رشد در جهان دارد. با توجه به وجود این منابع بالقوه در استان خراسان شمالی امکان‌سنجی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در استخرهای خاکی این استان با استفاده از آب لب‌شور زیرزمینی (با شوری 3/0 ± 2/13 گرم در لیتر) در یک دوره 5 ماهه، در سه استخر خاکی مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت رشد ماهیان از طریق تعیین و بررسی فاکتورهای افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و درصد بازماندگی در هر استخر مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج به‌دست آمده پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با استفاده از منابع آبی لب‌شور زیرزمینی این استان در صورت تامین شرایط محیطی و مدیریتی مناسب می‌تواند سودمند و اقتصادی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on the possibility of rearing of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in cultural earth ponds North Khorasan Province using underground brackish water

چکیده [English]

Abstract[1]
Use of salt and brackish water for aquaculture production is a growing trend in the world. There is also a potential source in North Khorasan Province, proper use of these resources leads to increase production per unit area and job creation. Therefore, the feasibility of rearing Oncorhynchus mykiss in cultural earth ponds North Khorasan Province using underground brackish water (salinity 13.2±0.3 g/l) in a period of 5 months, in 3 earth ponds was studied. Status fish growth factors include: body weight increase (BWI), specific growth rate (SGR), food conversion ratio (FCR), condition factor (CF) and survival rate percentage (SR%) was determined. In result, O. mykiss rearing could be useful in underground brackish water in this province, if suitable management and environmental conditions be prepared.* Corresponding Authors; Email: miladadel85@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Underground brackish water
  • Earth ponds
  • North Khorasan Province
  • growth factors
  • Oncorhynchus mykiss