نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه با انتخاب ایستگاه‌هایی در 8 ترانسکت بین آستارا تا مرز حسنقلی صورت گرفت. ترانسکت‌ها در آستارا، بندرانزلی، دهانه سفیدرود، تنکابن، نوشهر، بابلسر، امیرآباد، بندرترکمن در ساحل جنوبی دریای خزر قرار داشته و در هر ترانسکت 5 ایستگاه در اعماق 5 متر، 10 متر، 20 متر، 50 متر و 100 متر تعیین شد که نمونه‌برداری به‌صورت فصلی و توسط بطری نمونه‌بردار روتنر و از اعماق سطح، 10 متر، 20 متر، 50 متر و 100 متر انجام گرفت. با توجه به شرایط متنوع فیزیکوشیمی آب‌های رودخانه‌های منتهی به دریا، وضعیت مختلف توپوگرافی بستر دریا و همچنین تحت‌تأثیر ورود گونه‌های جدید پلانکتونی مانند Mnemiopsis leidyiاز دریای سیاه به دریای خزر، تنوع و تراکم گونه‌های آبزی به‌شدت تغییر کرده و از سال 1384 گونه‌ای جدید به نام Pseudo-nitzschia seriata از دیاتومه‌ها به حوضه جنوبی دریای خزر راه یافت و خود را با شرایط جدید دریای خزر وفق داده و امکان رشد و تکثیر در این محیط را یافته است. Pseudo-nitzschia seriata سلولی یوکاریوت است که توانایی تولید دومیک اسید را دارد که می‌تواند برای آبزیان و حتی انسان عامل بیماری‌زای خطرناک باشد. اصولاً این عامل بیماری‌زا از طریق تولید و ترشح سم دومیک اسید تأثیرگذار است و اصولاً بروز بیماری از طریق سم دومیک اسید در آبزیان به عواملی مانند تغییر دما (تغییر فصول)، غلظت بالای نیتروژن محلول در آب ارتباط دارد و این گونه در تمامی سطوح نمونه‌برداری مشاهده شد و از سطح به اعماق کاهش نشان داد. در فصل بهار، در همه نیم‌خط‌ها Pseudo-nitzschia seriata حضور داشت و در فصل زمستان حداکثر تراکم و زی‌توده در نیم‌خط بابلسر (تراکم 105×5323 عدد در مترمکعب و زی‌توده 31 میلی‌گرم در مترمکعب) مشاهده شد. از سال 1384 با افزایش شانه‌دار دریای خزر، گونه Pseudo-nitzschia seriata نیز خود را با شرایط جدید دریای خزر وفق داده و به‌تدریج افزایش یافت به‌طوری‌که در این مطالعه در تمام فصول مشاهده شد که نتیجه تغییر زیست‌محیطی این اکوسیستم می‌باشد. این افزایش پلانکتونی به‌خصوص در تابستان و پاییز می‌تواند به منزله زنگ خطر یوتریفیکاسیون و شکوفایی پلانکتونی در این منطقه از دریا باشند که این روند می‌تواند به‌علت تغییر در شرایط آب این منطقه از دریای خزر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ecological study on toxic species (Pseudo-nitzschia seriata) in the southern Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract[1]
This study done in 2010-2011 through Spring, Summer, Autumn and Winter, in 32 studies from 8 transects (Astara, Anzali, Sefidrood, Tonekabon, Noshahr, Babolsar and Bandar Turkman). In each transect, have choosen 5 stations and different depths of 5 m, 10 m, 20 m,
50 m and 100 m were sampled quarterly from the zero depth (level), 10 m, 20 m, 50 m and
100 m were by Niskin sampler. Due to various Physic and Chemical factors of the river leading to the sea, the topographic basin and also affect the entry of new species planktonic such as Mnemiopsis leidyi from the Black Sea to the Caspian, the diversity and density of aquatic species drastically changed since 1384 a new species of diatoms called Pseudo-nitzschia seriata found in the southern Caspian Sea and in the Caspian Sea, adapted itself to new conditions and the ability to grow and reproduce in the environment has increased. Pseudo-nitzschia seriata is a eukaryotic cell with ability to produce Domic acid that can be harmful to aquatic and human. Due to various Physic and Chemical factors such as temperature change (change of seasons), high concentrations of dissolved nitrogen in all of these examples can effect on the toxin (Domic acid) production, then in different seasons, transects and deeps are different. This fish disease because of some factors such as temperature change (change of seasons), high concentrations of dissolved nitrogen in all of these examples relate, from the surface to depths decreased. In the spring, in all transects, Pseudo-nitzschia seriata was present and maximum density and biomass of this showed in the BABOLSAR transect (105×5323 per cubic meter density and biomass of 31 mg per cubic meter) in the winter.  * Corresponding Authors; Email: farnaz_tahami@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Seasonal diversity
  • Pseudo-nitzschia seriata
  • Caspian Sea