نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
بررسی افزایش تراکم سلولی جلبک تک‌سلولی Dunaliella tertioletcaبا استفاده از چهار محیط کشت مختلف Conway، Guillard، Sato و TMRL در شرایط یکسان از نظر میزان نور (2000 تا 5000 لوکس)، دما 5/22-24 درجه سانتی‌گراد، شوری 25 قسمت در هزار، pH برابر با 5/8 و هوادهی، به‌مدت 16 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین این چهار محیط کشت، بالاترین میزان افزایش تراکم سلولی در محیط کشت TMRL به‌دست آمده (05/0P<) و با مقادیر تراکم سلولی به‌دست آمده با محیط‌های کشت Conway و Guillard اختلاف معنی‌دار نداشت (05/0P>). ولی میزان افزایش تراکم سلولی این جلبک در کشت با محیط کشت Sato نسبت به سایر تیمارهای دیگر کم‌تر بود (05/0P>). در مجموع می‌توان نتیجه گرفت کرد که هر سه محیط کشت TMRL، Guillard و Conway برای کشت این گونه جلبک در شرایط آزمایشگاهی مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Increasing cell density for Dunaliella tertiolecta in different cultivation mediums

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study, increase of cell density of Dunaliella tertioletca was evaluated by four cultivation mediums including Conway, Guillard, Sato and TMRL mediums in the same conditions, including the amount of light 2000 to 5000 lux, temperature at 22.5-24 degrees Celsius, salinity 25 ppt, pH 8.5 and the same 24-hour aeration for 16 days. The results showed that among the four mediums with different chemical components, the highest rate of increase in cell density obtained in TMRL medium (P<0.05), although the cell density rates that obtained in Conway and Guillard medium were not different significantly (P>0.05), but increase of cell density in algae in Sato medium was less than the other treatments (P>0.05). Therefore, we can pull a result that Guillard, TMRL and Conway mediums are suitable for increase of cell density in this algae species in vitro, although TMRL medium usually is used for outdoor algae cultivations.* Corresponding Authors; Email: m57safari@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Increasing of cell density
  • Dunaliella tertioletca
  • Different cultivation mediums