نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            در حال حاضر تعداد زیادی مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در استان گلستان فعال می باشند، که در این تحقیق مورد ارزیابی اقتصادی قرارگرفته‌اند. هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین شاخص‌های ارزیابی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان گلستان می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت پیمایشی و به شکل نمونه گیری از استخرهای پرورش ماهی قزل‌آلا در استان گلستان بوده است که با مراجعه به مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه تهیه و تکمیل شده است. جهت ارزیابی اقتصادی، ارزش خالص فعلی، نرخ بازگشت سرمایه و نسبت منافع به مخارج محاسبه گردیده است. مهمترین نتایج این تحقیق به شرح ذیل می باشد: نتایج بدست نشان دهنده آن است که برای شاخص ارزش خالص فعلی (NPV) و نسبت درآمد به هزینه (B/C) که به جز 4 مزرعه، بقیه واحدهای تولیدی فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند. نتایج حاصل از نرخ بازگشت سرمایه با نرخ سود 18درصد فقط 3 واحد تولیدی از 15 واحد دارای توجیه اقتصادی هستند. این امر حاکی از آن است که اگر نرخ تنزیل را با توجه به میانگین سوبسید 7 درصد فرض کنیم، همگی دارای توجیه اقتصادی می‌باشند .با توجه به سه شاخص ارزیابی اقتصادی (IRR, B/C, NPV) از بین 15 واحد تولیدی 3 واحد تولیدی دارای توجیه اقتصادی هستند. پایین بودن نسبی سطح سواد، نگذراندن دوره‌های آموزشی، سابقه کم کارگران و مدیریت مزارع، تغییرات مدیریت مزارع، اختلاف بین ظرفیت اسمی و واقعی مزارع، تعداد زیاد بچه ماهی ریخته شده در هر دوره، درصد تلفات بالا، بالا بودن طول مدت دوره پرورش، پایین بودن ضریب تبدیل غذایی، عدم بیمه کل مزرعه، می‌توانند از جمله عوامل تاثیر گذار درعدم توجیه اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان گلستان باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of trout fish farming and improvement that in Golestan Province

چکیده [English]

Abstract
For the present time in Golestan province many farms of trout fish breeding are active, that evaluation have considered in this article. The basic purpose of the fulfillment this research has been the appointment of economical evaluation indexes of trout fish breeding farms. The method of information gathering in this research has been in way survey and in method census from all of trout fish breeding pools in Golestan province that information necessary to complete questionnaire has prepared with reference to trout fish breeding farms in two traditional methods and closed circuit. For economical evaluation has calculated net present value (NPV), return on investment (IRR) and benefit –cost ratio (B/C) indexes the most important results from this research as follows: The yield results for indexes of NPV and B/C show that except 4 farms, the rest do not have economic justification. The yield results from IRR show that only 5 farms from 15 farms have economic justification with 18% rate of discount. This affair shows that if can suppose discount rate is with regard to subsidy 7%, the rest farms except a project will be economical justification. With regard to indexes of economical evaluation (NPV, ROR, B/C), from among 15 productive farms, only 3 farms have economic justification. To be down of literacy level, no pass of educational courses, little record labors and farms management, changes of farms management, difference among nominal and actual capacity of farms, number of plenty fish baby spilled in per course, percent of high mortality, to be up of length time breeding course, to be down of nutritious change coefficient, no insurance of farm, are among important factors of no justification economical of trout fish breeding farms in Golestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fish farming
  • Trout
  • Esconomic justification
  • IRR
  • B/C
  • NPV